fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Олимпиади и сътезания

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади

през учебната 2016/2017 година

ОлимпиадаОбщински кръгОбластен кръгНационален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 28.01.2017 г. 25.02.2017 г. 25.03.2017 г.
РУО - Ямбол
9:00 часа
Български език и литература до 08.01.2017 г. 06.02.2017 г.
10:00 часа
08.04 - 09.04.2017 г
РУО - Габрово 
за XI и XII клас-09:00ч.

10.04. - 11.04.2017 г.
РУО - Стара Загора
за VII клас - 8:00 ч.

Английски език до 15.01.2017 г. 06.02.2017 г.
14:00 часа
11.04.2017 г.
РУО - Благоевград
10:00 часа
Математика до 08.01.2017 г. 08.02.2017 г.
9:00 часа
07.04. - 09.04.2017 г.
РУО - София
за VII и VIII клас
07.04 - 10.04.2017 г.
РУО - София
за IX - XII клас
Информационни технологии до 13.01.2017 г. до 12.03.2016 г. 13.05. - 14.05.2017 г.
РУО - Варна
История и цивилизация 29.01.2017 г. 25.02.2017 г.
9:00 часа
21.04.-23.04.2017 г.
РУО - Сливен
08:00 часа
География и икономика до 22.01.2017 г. 18.02.2017 г. 9:00 часа 28.04. - 30.04.2017 г.
РУО - Пловдив
8:00 часа
Физика 14.01.2017 г.
14:00 часа
19.02.2017 г.
14:00 часа
10.04. - 12.04.2017 г.
РУО - Разград
8:00 часа
Астрономия до 16.01.2017 г. включително 24.02.2017 г.
14:00 часа
05.05. - 07.05.2017 г.
РУО - Шумен
8:00 часа
Химия и опазване на околната среда до 22.01.2017 г. 12.02.2017 г.
9:00 часа
18.03. - 19.03.2017 г.
РУО - Варна
Биология и здравно образование до 31.01.2017 г. 26.02.2017 г.
9:00 часа
01.04. - 02.04.2017 г.
РУО - Хасково
9:00 часа

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница