fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Учебници - VІІІ клас за учебната 2016/2017 година

Български език, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Милена Васева и колектив

Учебно помагало за ЗИП по български език

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Милена Васева и колектив

Литература, ЗП

Издателство: "Булвест 2000" ООД

Автор: М. Герджикова и колектив

Английски език, ЗП "Hello!"

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Д. Петкова, Е. Колева

Математика, ЗП

Издателство: "Архимед 2000" ЕООД

Автор: З. Паскалева и колектив

История и цивилизация, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Г. Бакалов и колектив

География и икономика, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Н. Димов, Л. Цанкова

Физика и астрономия, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: Хр. Попов и колектив

Химия и ООС, ЗП

Издателство:  "Просвета - София" АД

Автор: С.Боянова и колектив

Биология и ЗО, ЗП

Издателство: "Булвест 2000" 

Автор: В.Овчаров и колектив

Музика, ЗП

Издателство: "Просвета - София" АД

Автор: В. Сотирова, Здравка Малеева

Изобразително изкуство, ЗП

Издателство: "Азбуки-Просвета" ЕООД

Автор: М. Мойнова и колектив

Информационни технологии, ЗП

Издателство: "Нова звезда"

Автор: И.Иванов и колектив

Технологии, ЗП

Издателство: "Бит и техника" ООД

Автор: Н. Николова и колектив

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница