fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Квалификационна дейност

През учебната 2016/2017 г. квалификационната и методическата работа в Трето основно училище "Братя Миладинови" ще се осъщестява от пет методически обединения /МО:

МО на учители начален етап;

МО на учители химанитарни науки и чужди езици;

МО на учители природни науки;

МО на учители изкуства и спорт;

МО на учители на група за целодневна организация на учебния ден.


 Цели

1. Повишаване качеството на образовотелния процес в училище, чрез подобряване качеството на преподаване.

2. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на преподавателите и създаване на мотивация за тяхното саморазвитие и самоусъвършенстване.

3. Повишаване мотивацията за учене на учениците, постигане на положителни и трайни резултани при овладяване на компетентностите и формиране на умения и навици за тяхното практическо приложение.

4. Прилагане на иновативни метеди, информационни техники и технологии и добри педагогически практики и опит в учебния процес в съответствие със съвременните български и европейски образователни норми и ценности.

План за квалификационната дейност

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница