fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Комисии

Комисия за противодействие на училищния тормоз

Председател: Валентин Атанасов
Членове: Недялка Йондева, Антоанета Духова, Живко Медарев, Васил Каракиев, Ваня Тупарова
План на комисията

Комисия по безопасност на движението

Председател: Юлия Икономова
Членове: Мария Балтаджиева , Мария Василева
План на комисията

Комисия по безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Председател: Димка Мурджева
Членове: Мария Балтаджиева, Атанаска Маргаритова
План на комисията

Комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи

Председател: Димка Мурджева
Членове: Атанаска Маргаритова, Мария Канатова
План на комисията

Комисия за повишаване грамотността и развиване творческите заложби на учениците

Председател: Мария Василева
Членове: Катерина Щранкова, Мария Керина, Диана Узунова, Нели Лапчева, Марияна Рускова, Цвета Костадинова, Юлия Икономова
План на комисията

Комисия по ритуалите

Председател: Лозанка Грозданова
Членове: Лилия Ламбова, Красимира Стоева, Александър Халачев,  Гергана Канатова, Димитрия Джамбазова, Живко Медарев, Антон Русковски
План на комисията

Комисия по формиране на екологична култура у учениците

Председател: Елена Витанова
Членове: Емилия Москова, Недялка Йондева, Лозанка Грозданова, Славка Жостова, Красимира Пейчева, Александър Халачев, Магдалена Факова
План на комисията

Комисия по спорт и туризъм

Председател: Мария Балтаджиева
Членове: Антоанета Духова, Атанаска Маргаритова, Мария Калайджиева, Мария Канатова, Красимира Стоева, Нели Лапчева, Васил Каракиев
План на комисията

Комисия за връзки с обществеността

Председател: Александър Халачев
Членове: Валентин Атанасов, Николина Павлова, Людмила Червенкова, Мария Керина
План на комисията

Комисия по качеството на образованието

Председател: Мария Пиргова
Членове: Емилия Москова, Мария Балтаджиева, Лозанка Грозданова, Магдалена Факова
План на комисията

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница