Четвъртък, 30.03.2023

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

І. Критерии за прием в първи клас

1. За осъществяване на приема в първи клас водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и прилежащите райони на училището за обхват на учениците, определени от общината. Близостта на училището до адреса на живеене се доказва с Удостоверение за настоящ адрес.

2. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 

Групи Обхват Точки Необходими документи:
Първа група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището

Деца, чиито братя и сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училището, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес

10 т.

Адрес по лична карта на родителя или удостоверение за настоящ адрес

Удостоверява се от служител на училището след проверка на данните по Списък образец 1 и попълнена декларация №2 от родител

Втора група Деца, дошли от друго населено място, декларирали, че живеят в района на училището 6 т. Приложение №3 от системата за прием приета с Решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев
Трета група Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 2 т.  

 

3. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за ученика.

4. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

5. Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 

№ по ред  Допълнителни критерии  Точки  
1 Дете с трайни увреждания над 50% 10 т. При подаване на заявлението за зиписване на дете в училището се представят и документите (оригинали и копия), доказващи съответствие с допълнителните критерии, актуални към момента на подаване на заявлението за записване на детето.   
2 Дете с един или двама починали родители / сираци  9 т.
3 Други деца в семейството, обучаващи се в училище  8 т.
4 Близостта до местоработата на един от родителите 2 т.

6. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства.

7. Децата с майчин език, различен от българския се разпределят пропорционално на броя на децата в паралелките във всички училища в града, съгласно Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

8. Ученици, които не са от района на училището, се приемат при наличие на свободни места.

  • При неизпълнен план-прием за първи клас и наличие на свободни места отпадат посочените по-горе критерии.

ІІ. График за организация на приема на ученици в първи клас за общинските училища на територията на град Гоце Делчев (2022-2023 година)

 

Дейности по приема на ученици в първи клас Дата
1. Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със заповед на директора след проведено заседание на обществения съвет и публикуване в сайта на училището или на видно място в учебното заведение до 30 март 2022 г.
2. Информиране на началника на Регионално управление на образованието, Благоевград и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година (публикуване на сайта на РУО) от директорите на училищата до 10 април 2022 г.
3. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване на деца в първи клас в училището от 31 май до 17 юни 2022 г.
4. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училищата след 17 часа на 21 юни 2022 г.
5. Записване на класираните ученици от 22 до 24 юни 2022 г.
6. Обявяване на свободните места след първо класиране след 17 часа на 24 юни 2022 г.
7. Попълване на свободните места 27 - 28 юни 2022 г.
8. Обявяване на останалите свободни места (Свободните места могат да се запълват до 15 септември) след 17 часа на 28 юни 2022 г.
9. Директорите на учебните заведения изпращат списъците на учениците, записани в първи клас по паралелки в Общинска администрация 15.09.2022 г.

ІІІ. Документи за записване на ученик в първи клас

  1. Заявление/молба от родителя или настойника по образец, подготвен от училището;
  2. Удостоверение за раждане (за справка);
  3. Лична карта на един от родителите - оригинал/копие (за сверяване на данните);
  4. Удостоверение за училищна готовност от подготвителна група или подготвителен клас - оригинал;
  5. Удостоверение за настоящ адрес.

В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище, родителите декларират писмено това обстоятелство.

След записване на ученика се попълват следните документи:

  1. Заявление за избор на предмети в избираемите часове;
  2. Заявление за избор на предмети или дейности факултативна подготовка;
  3. Заявление за целодневно обучение, в което се декларира, че ученикът ще посещава занятия целогодишно;
  4. Декларация за информирано съгласие относно организацията на учебния процес.

Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.