ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

Списък на приетите ученици в първи клас след първи етап на класиране за учебната 2024/2025 година

Класни ръководители на І клас за 2024-2025 учебна година

Училищен план-прием:

 • 88 ученици, разделени в 4 паралелки;
 • Целодневна организация на учебния ден за всяка паралелка.

І. Критерии за прием в първи клас

1. За осъществяване на приема в първи клас водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и прилежащите райони на училището за обхват на учениците, определени от общината. Близостта на училището до адреса на живеене се доказва с Удостоверение за настоящ адрес.

2. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

 

Групи Обхват Точки Необходими документи:
Първа група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището

Деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училището, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес

10 т.

Адрес по лична карта на родителя или удостоверение за настоящ адрес

Удостоверява се от служител на училището след проверка на данните по Списък образец 1 и попълнена декларация №2 от родител

Втора група Деца, дошли от друго населено място, декларирали, че живеят в района на училището 6 т. Приложение №3 от системата за прием, приета с Решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев
Трета група Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 2 т.  

 

3. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

4. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

5. Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 

№ по ред  Допълнителни критерии  Точки  
1 Дете с трайни увреждания над 50% 10 т. При подаване на заявлението за зиписване на дете в училището се представят и документите (оригинали и копия), доказващи съответствие с допълнителните критерии, актуални към момента на подаване на заявлението за записване на детето.   
2 Дете с един или двама починали родители / сираци  9 т.
3 Други деца в семейството, обучаващи се в училище  8 т.
4 Близостта до местоработата на един от родителите 2 т.

6. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства.

7. Децата с майчин език, различен от българския се разпределят пропорционално на броя на децата в паралелките във всички училища в града, съгласно Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

8. Ученици, които не са от района на училището, се приемат при наличие на свободни места.

 • При неизпълнен план-прием за първи клас и наличие на свободни места отпадат посочените по-горе критерии.

ІІ. График за организация на приема на ученици в първи клас на Трето основно училище "Братя Миладинови" - гр. Гоце Делчев (2024-2025 учебна година)

 

Дейности по приема на ученици в първи клас Дата
1. Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със заповед на директора след проведено заседание на обществения съвет и публикуване в сайта на училището или на видно място в учебното заведение до 29.03.2024 г.
2. Информиране на началника на Регионално управление на образованието, Благоевград и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година до 10.04.2024 г.
3. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване на деца в първи клас в училището от 31.05.2024 г. до 14.06.2024 г.
4. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училищата след 17 ч. на 17.06.2024 г.
5. Записване на класираните ученици от 18.06 до 25.06.2024 г.
6. Обявяване на свободните места след първо класиране след 17 ч. на 26.06.2024 г.
7. Попълване на свободните места 27.06 - 28.06.2024 г.
8. Обявяване на останалите свободни места (Свободните места могат да се запълват до 15 септември) след 17 ч. на 28.06.2024 г.
9. Директорите на учебните заведения изпращат списъците на учениците, записани в първи клас по паралелки в Общинска администрация 15.09.2024 г.

ІІІ. Документи за записване на ученик в първи клас

 1. Заявление/молба от родителя или настойника по образец, подготвен от училището;
 2. Удостоверение за раждане;
 3. Удостоверение за настоящ адрес.
 4. Лична карта на един от родителите - оригинал/копие (за сверяване на данните);
 5. Удостоверение за училищна готовност от подготвителна група или подготвителен клас (оригинал);

В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище, родителите декларират писмено това обстоятелство.

След записване на ученика се попълват следните документи:

 1. Заявление за избор на предмети в избираемите часове;
 2. Заявление за целодневно обучение, в което се декларира, че ученикът ще посещава занятия целогодишно;
 3. Декларация за информирано съгласие относно организацията на учебния процес.

Критерии за сформиране на паралелките за първи клас, според правилата за съставяне на равностойни паралелки
Равномерно разпределение по паралелки на:

 • момчета и момичета
 • деца с майчин език, различен от българския
 • деца със специални образователни потребности
 • деца, лишени от родителски грижи

За заявилите желание родители се предлага целодневна организация на учебния процес в съответствие с изискванията, определени в Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите  в училищното образование.