ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

1. Учениците, завършили началния етап на основното образование продължават обучението си в V клас.
Същите, чрез родителите си подават заявления за:
 Заявление за избор на предмети в избираемите часове
 Заявление за избор на предмети или дейности факултативна подготовка;
 Заявление за целодневно обучение ,в което се декларира, че ученикът ще посещава занятия целогодишно;
 Декларация за информирано съгласие относно организацията на учебния процес.

2. В случай, че постъпилите заявления са повече от обявените места, комисията по приема в V клас, назначена със заповед на директора разработва критерии като се отчитат следните особености:

• Наличие на свободни места;
• Годишни оценки от удостоверението за завършен клас, оценки от НВО по съответен предмет

При еднакви условия предимство имат:
• Близост на училището до настоящ адрес на родителя/настойника;
• Дете със трайни увреждания над 50%
• Наличие на деца от семейството , обучаващи се в училището
• Деца близнаци
• Деца сираци

3. График на дейностите за прием на ученици от V клас

Дейности по приема на ученици в първи клас Дата
1. Заседание на ПГ за обсъждане и определяне училищния план-прием за учебната 2023/2024 година до 25.02.2023 г.
2. Запознаване на обществения съвет за училищния план-прием за 2023/2024 година до 10.03.2023 г.
3. Получаване на становище от Обществения съвет за предложения план-прием до 25.03.2023 г.
4. Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със заповед на директора след проведено заседание на обществения съвет и публикуване в сайта на училището или на видно място в учебното заведение до 30.03.2023 г.
5. Изготвяне на заповед от директора за определяне на училищна комисия за прием в І и /или в V клас, която извършва всички дейности по приема на учениците. до 10.04.2023 г.
6. Прием на заявления за:
• Заявление за избор на предмети в избираемите часове
• Заявление за избор на предмети или дейности факултативна подготовка;
• Заявление за избор на спортни дейности;
• Заявление за целодневно обучение, в което се декларира, че ученикът ще посещава занятия целогодишно.
01.06.2023 г. - 15.06.2023 г.
7. Обявяване на свободни места за прием в пети клас; след 15.09.2023 г.
8. Прием на заявления за записване на ученици, които са се обучавали в други учебни заведения (при наличие на свободни места) 15.06 - 04.09.2023 г.
9. Класиране на учениците 04.09.2023 г.
10. Представяне на проект на паралелки, съобразно заявените желания и възможности на училището 04.09.2023 г.
11. Окончателно сформиране на паралелките 07.09.2023 г.
12. Обявяване на списъците 09.09.2023 г.