fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Здраве за всички

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Кой е онлайн

В момента има 31  гости и няма потребители в сайта

Предстоящи събития

Предстоящо обучение в Трето ОУ

nasilie

На 23.10.2018г. ще се проведе семинар на тема: „Обучение за домашното насилие“. На предстоящото обучение в Трето основно училище „Братя Миладинови“ ще бъде показана връзката между домашното насилие и агресивното или деструктивно поведение на децата в училище.

В училищата обикновено агресивното поведение на децата се свързва с това, че те са лоши, мързеливи и т.н. ние като работещи по темата насилие знаем, че агресивното поведение на децата в училище е пряко свързано с проблеми, които децата имат вкъщи или с невъзможността родителите да откликнат адекватно на емоционалните нужди на децата.

Обучителите ще работят в три училища от общините Гоце Делчев, Симитли и Бобов дол. Предвижда се нформационни срещи с презентация как домашното насилие влияе на поведението на децата в училище и колко е важно учителите да разбират поведението на учениците, да разпознават симптомите на домашно насилие и да не заклеймяват учениците като „лоши“, „мързеливи“, а да потърсят нужната помощ и подкрепа за тези деца.

Срещите с педагогическите специалисти ще бъде в рамките на 2 часа. Освен работата с учителите, се предвиждат и обучителни семинари /в рамките на 45 минути/ по темата насилие и разпознаване на насилническото поведение. Участниците в тези обучения ще бъдат ученици от 4. и 7. клас от нашето училище.