Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Иновация “Мисловни карти”

Мисловни карти за лесно учене и по време на дистанционно обучение

Мисловни карти в час на класа - V Б клас

Мисловни карти в І Б клас

Органи в човешкото тяло - урок по човекът и природата 3. клас

Мисловни карти по БЕЛ и английски език

Изработване на мисловни карти в 5. и 7. клас

Мисловните карти в образователния процес - презентация

Иновативните методи за преподаване - задължителни в Трето ОУ "Братя Миладинови"

Мониторинг, осъществен от експерти от МОН – София и РУО – Благоевград

Оригинални уроци в иновативните паралелки

Иновациите в Трето ОУ - мисловни карти

Иновативен урок в Трето ОУ „Братя Миладинови“

„Мисловни карти“ в III ОУ „Братя Миладинови“ - град Гоце Делчев

Изложба от мисловни карти в Трето ОУ "Братя Миладинови"

 

План-график за реализиране на дейностите по проект "Мисловни карти"

Цел

Иновацията е насочена както към учениците, така и към педагогическите специалисти, работещи в Трето основно училище “Братя Миладинови”.

Цел на иновацията е учениците да подобрят образователните си резултати, да развият и усъвършенстват творческият си потенциал, да придобият по-голяма увереност в собствените си възможности и да изпитват удовлетвореност от ученето.

Цел на иновацията е преподавателите да повишат професионалните си компетентности по отношение на прилагане в педагогическата си практика на нови и ефективни методи на преподаване и учене, да се усъвършенстват професионално, да бъдат мотивирани за кариерно развитие и да изпитват удовлетвореност от работата си.

Същност:

 • нов метод за преподаване на учебното съдържание;
 • позволява да се онагледи процесът на мислене с помощта на схема;
 • намира приложение в почти всички предметни области на образователния процес;
 • отговаря на изискванията на съвременното общество за обучение на подрастващото поколение с нови, атрактивни и ефективни методи.

Възможности:

 • прави ученето по-лесно, достъпно, забавно и ефективно;
 • визуализира се учебното съдържание;
 • води до генериране на идеи;
 • поставя ученика в активна позиция;
 • развива умения за решаване на проблеми и казуси;
 • развива творческите заложби;
 • способства за развитието на когнитивните процеси у подрастващите;
 • повишава вярата на детето във възможностите му;
 • създават удовлетвореност от добре свършена работа.

Обхват на иновацията:

 • Начало: 2018 – 2019 учебна година;
 • Край: 2021 – 2022 учебна година;
 • Приложение: в начален и прогимназиален етап;
 • Предметни области: околен свят, БЕЛ – извънкласно четене, БЕЛ – разширена подготовка, човекът и природата, самоподготовки.
 • Брой ученици: около 100;
 • Брой преподаватели начален етап: 7;
 • Брой преподаватели прогимназиален етап:3;
 • Други специалисти: психолог и ресурсен учител

Очаквани резултати за учениците:

 • подобрени умения за възприемане на учебното съдържание;
 • подобрени индивидуални образователни резултати;
 • формирана позитивна нагласа за учене;
 • формирани умения за решаване на проблемни ситуации, за организиране на класни инициативи;
 • повишена удовлетвореност от индивидуалния напредък;
 • по-голямо доверие и уважение към учителите си;
 • позитивна атмосфера в часовете;
 • повишен интерес към учебния процес от ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.

Електронна библиотека

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ