Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Иновация “Мисловни карти”

Мисловни карти за лесно учене и по време на дистанционно обучение

Мисловни карти в час на класа - V Б клас

Мисловни карти в І Б клас

Органи в човешкото тяло - урок по човекът и природата 3. клас

Мисловни карти по БЕЛ и английски език

Изработване на мисловни карти в 5. и 7. клас

Мисловните карти в образователния процес - презентация

Иновативните методи за преподаване - задължителни в Трето ОУ "Братя Миладинови"

Мониторинг, осъществен от експерти от МОН – София и РУО – Благоевград

Оригинални уроци в иновативните паралелки

Иновациите в Трето ОУ - мисловни карти

Иновативен урок в Трето ОУ „Братя Миладинови“

„Мисловни карти“ в III ОУ „Братя Миладинови“ - град Гоце Делчев

Изложба от мисловни карти в Трето ОУ "Братя Миладинови"

 

План-график за реализиране на дейностите по проект "Мисловни карти"

Цел

Иновацията е насочена както към учениците, така и към педагогическите специалисти, работещи в Трето основно училище “Братя Миладинови”.

Цел на иновацията е учениците да подобрят образователните си резултати, да развият и усъвършенстват творческият си потенциал, да придобият по-голяма увереност в собствените си възможности и да изпитват удовлетвореност от ученето.

Цел на иновацията е преподавателите да повишат професионалните си компетентности по отношение на прилагане в педагогическата си практика на нови и ефективни методи на преподаване и учене, да се усъвършенстват професионално, да бъдат мотивирани за кариерно развитие и да изпитват удовлетвореност от работата си.

Същност:

 • нов метод за преподаване на учебното съдържание;
 • позволява да се онагледи процесът на мислене с помощта на схема;
 • намира приложение в почти всички предметни области на образователния процес;
 • отговаря на изискванията на съвременното общество за обучение на подрастващото поколение с нови, атрактивни и ефективни методи.

Възможности:

 • прави ученето по-лесно, достъпно, забавно и ефективно;
 • визуализира се учебното съдържание;
 • води до генериране на идеи;
 • поставя ученика в активна позиция;
 • развива умения за решаване на проблеми и казуси;
 • развива творческите заложби;
 • способства за развитието на когнитивните процеси у подрастващите;
 • повишава вярата на детето във възможностите му;
 • създават удовлетвореност от добре свършена работа.

Обхват на иновацията:

 • Начало: 2018 – 2019 учебна година;
 • Край: 2021 – 2022 учебна година;
 • Приложение: в начален и прогимназиален етап;
 • Предметни области: околен свят, БЕЛ – извънкласно четене, БЕЛ – разширена подготовка, човекът и природата, самоподготовки.
 • Брой ученици: около 100;
 • Брой преподаватели начален етап: 7;
 • Брой преподаватели прогимназиален етап:3;
 • Други специалисти: психолог и ресурсен учител

Очаквани резултати за учениците:

 • подобрени умения за възприемане на учебното съдържание;
 • подобрени индивидуални образователни резултати;
 • формирана позитивна нагласа за учене;
 • формирани умения за решаване на проблемни ситуации, за организиране на класни инициативи;
 • повишена удовлетвореност от индивидуалния напредък;
 • по-голямо доверие и уважение към учителите си;
 • позитивна атмосфера в часовете;
 • повишен интерес към учебния процес от ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.

Очаквани резултати за учителите:

 • всички учители от училището познават метода и имат готовност да го прилагат;
 • повишени професионални компетентностите;
 • по-богат набор от съвременни методи на преподаване;
 • усъвършенствани умения за: по-ефективно организиране и подготовка на извънкласни изяви, родителски срещи, училищни събития, решаване на различни казуси в часа на класа и др.;
 • увеличена степен на удовлетвореност от работата;
 • повишена мотивацията за прилагане и на други иновативни методи;
 • подобрени взаимодействия и комуникация със семействата на учениците

 

Здраве за всички

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ