fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Медиите за нас

Туристите oт Трето ОУ в Гоце Делчев обновиха своите символи и започват ваканционните походи

Туристите на Трето ОУ обновяват своите символи и облекло

Туристите от гоцеделчевското Трето ОУ обновяват своите символи и облекло

Клуб „Пирински стражи“ се завърна от Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ 2018 г. с две награди

Клуб „Пирински стражи“ се завърна от Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“ 2018 г. с две награди

"Пирински стражи" се завърнаха от НТП "По пътя на Ботевата чета" с две награди

ВИСОКО ПОСТИЖЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТО ОУ!

19 медала и четири грамоти за цялостно участие спечелиха децата от Трето ОУ – гр. Гоце Делчев

19 медала и четири грамоти за цялостно участие спечелиха децата от Трето ОУ – гр. Гоце Делчев

Ученици от Трето ОУ „Братя Миладинови“ в град Гоце Делчев спечелиха две призови места в областен конкурс

Ученици от Трето ОУ в Гоце Делчев с две призови места в областен конкурс

„Пирински стражи“ и „Посланици на здравето“ отбелязаха 115 години от гибелта на Гоце Делчев

"Пирински стражи" и "Посланици на здравето" почетоха Гоце Делчев на Гоцев връх

Ученици от Гоце Делчев стават посланиците на здравето

Посланиците на здравето от Трето ОУ ще покоряват Гоцев връх

Посланиците на здравето ще покорят Гоцев връх в планината Славянка

Млади художници от Гоце Делчев илюстрират най-новата книга с детска поезия на Иван Мишев

20 илюстрации на ученици от Трето ОУ "Братя Миладинови" ще красят нова стихосбирка

НЕВЕРОЯТЕН УСПЕХ за ученици от Трето ОУ „Братя Миладинови“!

Ученици от Гоце Делчев с награди от Международен конкурс "Вода и природа"

Две награди за млади художници от Гоце Делчев на международен конкурс

Трето място и специална награда за ученици от Трето ОУ "Братя Миладинови" в международен конкурс

Поредно призово място за ученичка от Трето ОУ в Гоце Делчев

Поредно призово място за ученичка от Трето ОУ в град Гоце Делчев от национален конкурс

Поредно призово място за ученичка от Трето ОУ в град Гоце Делчев от национален конкурс

Един прекрасен и полезен ден за малките туристи от Трето ОУ в Гоце Делчев

Посланици на здравето от Трето ОУ "Братя Миладинови" отново в действие!

Браво на Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев! Злато и бронз от международно състезание по художествена гимнастика

Злато и бронз за ученички Трето ОУ - Гоце Делчев, от международно състезание по художествена гимнастика

Отлично представяне на ученици от Трето ОУ - Гоце Делчев на два международни конкурса

Отлично представяне на ученици от Трето ОУ в град Гоце Делчев на два международни конкурса

Злато и бронз за момичета от Гоце Делчев, спечелени в международно състезание по художествена гимнастика

Трето основно училище - Гоце Делчев, участва в състезанието Spelling Bee 2018

Трето основно училище „Братя Миладинови” участва в състезанието Spelling Bee 2018

Интересно занятие проведоха посланиците на здравето от Трето ОУ - Гоце Делчев

Шестокласник от Трето ОУ „Братя Миладинови“ на второ място в национален конкурс

Шестокласник от Трето ОУ „Братя Миладинови“ спечели второ място в национален конкурс

Шестокласник от Трето ОУ - Гоце Делчев, на второ място от национален конкурс

„Пирински стражи“ и „Посланици на здравето“ осъществиха зимно изкачване на връх Ореляк

Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев отбеляза 145 години от обесването на Васил Левски

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница