2022/2023 учебна година

Ръководител: Мария Пиргова - главен учител начален етап

Място на провеждане: Физкултурен салон

График: всеки вторник от 16:00 до 17:30 часа

Състав: 17 момичета от ІІ, ІІІ и ІV клас

Цели:

  1. Пълноценно оползотворяване на свободното време;
  2. Развиване на творческите, музикалните и физическите дадености на учениците;
  3. Подготовка на репертоар за училищни празници.

Групата, изучаваща ФУЧ „Танци“, е традиционна за училищния учебен план през последните 12 години. Интересът към дейността ѝ е голям, затова приемът в нея става чрез кастинг, който обикновено се провежда в края на учебната година. Годишната програма за учебната 2022/2023 год. включва подготовката на нов сценичен танц, актуализиране и усъвършенстване на танц от миналогодишния репертоар и хореография за дефилаж. И в трите хореографии са включени уреди, характерни за мажоретните танци – помпони и батони. Участието на момичетата в групата е полезно за тяхното физическо и психическо укрепване, за формирането на редица личностни качества, необходими за живота – умения за работа в екип, дисциплинираност, отговорност, точност, взаимопомощ, както и за създаване на приятелства.

ФУЧ "Танци"

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече