fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

СИП "Фолклорна словесност"

Ръководител: Юлия Икономова - старши учител по български език и литература


Място на провеждане: Кабинет 304 в Трето основно училище „Братя Миладинови”

Ден и час: сряда от 16 до 17:30 часа

Участници: Ученици от пети и седми клас

ЦЕЛИ:

  • Обучението в СИП „Фолклорна словесност” има за цел:
  • да запознае учениците с богатото българско народно творчество;
  • да запознае учениците с произведения, неизучавани в училище; 
  • да запълни пълноценно свободното им време; 
  • да възпита у участниците качествата артистичност, толерантност, дисциплинираност; 
  • да развие и усъвършенства уменията им за работа в екип.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

  • да се обогатят познанията на учениците за устното поетично творчество ;
  • да се подготвят за постановка на драматизации ;
  • да се усъвършенстват уменията на учениците за сценично поведение.

Провеждат се репетиции за постановки за пролетта, за Великден, с приказни герои – животни, при което се запълва пълноценно свободното им време, развиват се и се усъвършенстват уменията им за работа в екип.

Учениците заучават кратки текстове и се опитват да ги представят артистично като усъвършенстват уменията си за сценично поведение. Те не само се запознават със самите ритуали, но с интерес пресъздават някои от тях като театрални актьори. Подготвят постановки на драматизации и когато се справят успешно ги представят на сцена пред публика.

Г-жа Икономова, ръководител на групата, стимулира учениците да се стараят да четат с ясна дикция, да бъдат толерантни един спрямо друг и да работят за развитието на творческите си заложби.

Драматизацията „Сънят на Йони” – представена през месец октомври пред бъдещите първокласници от детски градини „Снежанка” и „Радост". Приказни герои от различни приказки завладяха вниманието и сърцата на чудесната публика.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница