fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

ФУЧ "Гръцки език"

Ръководител: Валентин Атанасов - училищен психолог


В Трето основно училище „Братя Миладинови“ се изучава гръцки език, като ФУЧ. От началото на учебната 2017/2018 година деветнадесет ученици от V и VІ клас посещават редовно интересните часове. Под умелото ръководство на Валентин Атанасов те изучават с лекота и отбелязват голям напредък в усвояването на един труден, балкански език. Самият Валентин Атанасов е възпитаник на Атинския университет. Неговите цели са да създаде интерес у учениците към гръцкия език; да се опознае от учениците културата на съседна страна и да превъзмогнат ксенофобията. Тези цели са достижими. До началото на втория срок учениците му могат да започват разговор на определени теми, да разбират и да превеждат, да възпроизвеждат готови изрази, да се представят. Те вече се ориентират в съдържанието на кратки текстове, разбират основната информация в песни, стихове, приказки. Мълчуганите изследват езика, а не само го изучават: намират и разбират общото и различното между български и гръцки език. Това прави заниманията привлекателни за тях, а часовете по гръцки – едни от най-любимите. Преподава им се по нова, авторска система, разработена от Валентин Атанасов, психолог по образование. Учебниците и помагалата, с които се разнообразяват часовете по гръцки език са няколко, а натрупаните първоначални знания остават завинаги.

В началото на тази учебна година Валентин Атанасов се включи и взе участие в Научен симпозиум по местна култура и образователни програми в град Драма, Р. Гърция. След това събитие нашето училище бе включено в проект "Местни културни и образователни програми" на общините Драма и Доксато. Проектът е включен в културния календар на Юнеско за 2018 г.

Благодарение на международните връзки на господин Атанасов Трето основно училище „Братя Миладинови“ поддържа братски отношения с няколко гръцки училища и техните колективи, а младите му възпитаници вече получиха няколко покани да се вклчат в международни летни лагери, които ежегодно се провеждат на о. Тасос и град Мегали Панагия, Гърция.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница