fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

СИП "Млад художник"

Ръководител: Райме Караилиева - учител по изобразително изкуство


Място на провеждане: Трето ОУ „Братя Миладинови”, кабинет "Изобразително изкуство" (ІІІ етаж)

Ден и час: всяка сряда от 16:00 до 17:30 часа

Състав: ученици от V а, б; VІ а, б и VІІ а клас

Цели:

Запознаване и прилагане с видовете изобразителни средства, видове изобразителни стилове и техники;
Развиване на визуалното развитие чрез системни упражнения;
Експериментиране с материали и техники;
Опознаване на същността на изобразителното изкуство не само като учебен предмет;
Създаване на навици и умения към изкуството, което ги заобикаля, като се придобие естетическо усещане;
Усвояване на графични и живописни техники;
Умения за сполучливи композиционни решения;
Умения за сполучливи цветови решения.

Основни задачи:

Мотивиране на учениците за нуждата от контакт с натурата, за да опознаят по-добре пространството,формата и себе си.
Активизиране на учениците за сътворяване на художествени творби като средство за проглеждане на света от друг по-красив, въображаем, романтичен и цветен поглед.
Изграждане на обективно отношение за не оценка на придобитите умения, а разглеждането им като средство за изразяване на собствената личност по начин по който само те могат, единствен и неповторим.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница