Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

ФУЧ "Литературни конкурси и фотография"

Ръководител: Александър Халачев - учител по български език и литература


Място на провеждане: Трето ОУ „Братя Миладинови” – за теоретични занятия и извън сградата на училището – за практически дейности
Ден и час: всеки вторник от 16:00 до 17:30 часа
Състав: ученици от V б, VI б, VІІа и VІІб клас

Основната цел на клуб „Литературни конкурси и фотография“ при Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев е възможността учениците да се докоснат до изкуството наречено "фотография" и постепенно, навлизайки в света на дигиталните апарати, те да могат да се запознаят с тяхното устройство, аксесоари и възможности за намеса и контрол над любимите фотографии.

Подробно 

Фотографии - пейзажи 

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички