fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

СИП "Вокална група"

Ръководител: Диана Узунова - старши учител начален етап


Място на провеждане: Трето ОУ "Братя Миладинови" - дискусионна зала

Ден и час: всеки понеделник от 16:00 до 17:30 часа

Състав: ученици от ІІ - ІV клас

Създаден е през 2003/2004 учебна година и продължава и до днес. В него участват ученици от ІІ и ІV клас. Участниците са деца с подчертан интерес към музиката и почитатели на детската песен. В групата се създават условия за развитие на творческите интереси и възможности на децата.

Цели на групата:
Да се изгражда музикална култура у учениците,да се създадат условия за разгръщането на личностните им заложби и интереси.
Да се формира положителна и емоционална нагласа у учениците и познавателен интерес към работата в СИП/ФУЧ.
Да се създадат умения за емоционално отношение към музиката и съпреживяване на музикалното произведение.

Групата е участвала в училищни тържества и е посетила Дома за стари хора за Коледа, посетила е и музикална постановка.

 

 

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница