ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година

 

Олимпиада Общински кръг Областен кръг Национален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 20.01.2024 г.

24.02.2024 г.
9:00 часа
12.04. - 13.04.2024 г.

Български език и литература до 26.01.2024 г. 24.02.2024 г.
9:00 часа
06.04. - 07.04.2024 г.

Математика до 10.12.2023 г. 11.02.2024 г.
9:00 часа
12.04. - 15.04.2024 г.

Информационни технологии до 15.12.2023 г. до 02.03.2024 г. 26.04. - 28.04.2024 г.

История и цивилизация до 14.01.2024 г. 25.02.2024 г.
9:00 часа
26.04. - 28.04.2024 г.

География и икономика до 12.01.2024 г. 17.02.2024 г.
14:00 часа
19.04. - 21.04.2024 г.

Физика до 14.01.2024 г. 

18.02.2024 г.
14:00 часа
29.03. - 31.03.2024 г.

Астрономия до 13.01.2024 г.  25.02.2024 г.
14:00 часа
26.04. - 28.04.2024 г.

Химия и опазване на околната среда до 21.01.2024 г. 10.02.2024 г.
14:00 часа
16.03. - 17.03.2024 г.

Биология и здравно образование до 30.01.2024 г. 17.02.2024 г.
9:00 часа
22.03. - 24.03.2024 г.

 

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече