fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Олимпиади и сътезания

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади

през учебната 2017/2018 година

ОлимпиадаОбщински кръгОбластен кръгНационален кръг
"Знам и мога" за учениците от ІV клас 20.01.2018 г.
9:00 часа
24.02.2018 г.
9:00 часа
31.03.2018 г.
РУО - София
9:00 часа
Български език и литература до 07.01.2018 г. 04.02.2018 г.

31.03 - 01.04.2018 г
РУО - Сливен
Английски език до 14.01.2018 г. 10.02.2018 г.
14:00 часа
25.03.2018 г.
РУО - Кърджали
10:00 часа
Математика до 22.12.2017 г. 03.02.2018 г.
9:00 часа
13.04. - 16.04.2018 г.
РУО - София
Информационни технологии до 14.01.2018 г. до 11.03.2018 г. 11.05. - 13.05.2018 г.
РУО - Търговище
История и цивилизация до 26.01.2018 г. 24.02.2018 г.
9:00 часа
20.04.-22.04.2018 г.
РУО - Велико Търново 
08:00 часа
География и икономика до 21.01.2018 г. 24.02.2018 г.
9:00 часа
27.04. - 29.04.2017 г.
РУО - Стара Загора
8:00 часа
Физика 14.01.2018 г. включително

18.02.2018 г.
14:00 часа
27.04. - 29.04.2017 г.
РУО - Русе
8:00 часа
Астрономия до 15.01.2018 г. включително 24.02.2018 г.
14:00 часа
04.05. - 06.05.2018 г.
РУО - Кърджали
8:00 часа
Химия и опазване на околната среда до 21.01.2018 г. 11.02.2018 г.
9:00 часа
17.03. - 18.03.2018 г.
РУО - Варна
Биология и здравно образование до 31.01.2018 г. 25.02.2018 г.
9:00 часа
31.03. - 01.04.2018 г.
РУО - Ямбол
9:00 часа

Регламенти на ученическите олимпиади може да видите в сайта на МОН

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница