В Трето основно училище "Братя Миладинови" е въведена ежедневна униформа.

Ушиването и закупуването на облеклата се осъществява ежегодно на два етапа:

І етап – м. октомври за есенно-зимните елементи;

ІІ етап – м. февруари за пролетно-летните елементи.

Елементите на униформено облекло на учениците на Трето основно училище "Братя Миладинови" са:

 • Суитчър с качулка – тъмносин с резедава вата и емблема в горната част на лявата предница;
 • Блузка тип Лакоста – цвят резеда, с якичка и дълъг ръкав, с емблема;
 • Блузка тип Лакоста  цвят резеда, с якичка и къс ръкав, с емблема;
 • Тениска с къс ръкав – цвят резеда, с емблема.

Ученикът трябва да носи униформеното облекло, което определя принадлежността му към Трето основно училище "Братя Миладинови", както следва:

 • по време на учебни занятия – блузка с якичка с дълъг ръкав тип „Лакоста" в цвят резеда и/или суитчър – тъмносин с резедава вата през есенно-зимния сезон и блузка с якичка с къс ръкав, тениска с къс ръкав и/или суитчър през пролетно-летния сезон;
 • в тържествени случаи – подходящо за целта облекло и значка.

Униформеното облекло се носи задължително по начин, съответстващ на добрите нрави и според предназначението му:

 • по време на учебните занятия (с изключение на часовете по физическо възпитание и спорт, туризъм);
 • на отиване към и връщане от училище;
 • по време на изпити и други форми на учебния процес извън установената учебна програма;
 • по време на мероприятия от името и с участието на институцията Трето основно училище "Братя Миладинови";
 • във всички, непосочени тук, случаи, за които носенето на униформено облекло се определя със заповед на директора;
 • носенето му става задължително в дните от понеделник до петък вюпочително.

В Трето основно училище „Братя Миладинови" е въведена значка с ликовете на братя Миладинови, която е елемент от униформата.

УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече