fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:


01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.                есенна ваканция

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.                коледна ваканция

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.                междусрочна ваканция за I - XIІ клас

31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:


21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:


07.02.2018 г.  – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:


15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

01.06.2018 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )

29.06.2018 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

29.06.2018 г. – VІІІ-XI клас (18 учебни седмици )

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница