Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.                есенна ваканция

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.                коледна ваканция

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.                 междусрочна ваканция

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:

17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2024 г. – втори ДЗИ 

19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

21.06.2024 г. – НВО па математика в края на VII клас и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. – I-III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. – IV-VI клас ( 16 учебни седмици )

28.06.2024 г. – V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. – VІІ-XI клас (18 учебни седмици )

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече