Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:


01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.                 есенна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.                коледна ваканция

05.02.2019 г.                                                 междусрочна ваканция

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:


21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

 

Дни за провеждане на НВО за VІІ клас и на ДИ за СПК:


06.06.2019 г. Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г.   НВО по БЕЛ

19.06.2019 г.  НВО па математика

21.06.2019 г.  НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:


06.02.2019 г.  – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:


15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2019 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г. – V-VI клас ( 16 учебни седмици )

28.06.2019 г. – V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2019 г. – VІІ-XI клас (18 учебни седмици )

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички