fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:


01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.                 есенна ваканция

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.                коледна ваканция

05.02.2019 г.                                                 междусрочна ваканция

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.                пролетна ваканция за І-ХІ клас

 

Неучебни дни:


21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

 

Дни за провеждане на НВО за VІІ клас и на ДИ за СПК:


06.06.2019 г. Държавен изпит по теория за СПК

17.06.2019 г.   НВО по БЕЛ

19.06.2019 г.  НВО па математика

21.06.2019 г.  НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:


06.02.2019 г.  – за I - XIІ клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:


15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2019 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г. – V-VI клас ( 16 учебни седмици )

28.06.2019 г. – V-VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2019 г. – VІІ-XI клас (18 учебни седмици )

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница