Дати за провеждане на Национално външно оценяване


IV клас

Български език и литература

27 май 2024 г.

10:00 часа

Математика

28 май 2024 г.

10:00 часа

 

VII клас

Български език и литература

19 юни 2024 г.

09:00 часа

Математика

21 юни 2024 г.

09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

20 юни 2024 г.

09:00 часа


Тестове и верни отговори от НВО на учениците може да изтеглите от сайта на МОН.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече