Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Прием на ученици в Трето ОУ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА


І. През учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в 3 паралелки по 22 ученици.

  В І клас постъпват деца:
 • Които навършват 7 години през 2021 г.;
 • Деца навършили 6 години могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

ІІ. Подборът на кандидатите за осъществяване на приема в първи клас в ІІІ ОУ „Братя Миладинови“, се извършва по следните критерии:

1. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето. Близостта на училището до адреса на живеене се доказва с Удостоверение за настоящ адрес.

  • При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
ГРУПИ ОБХВАТ Точки Необходими документи:
Първа група Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, както и деца с братя и сестри до 12 годишна възраст, обучаващи се в училището 10 т. Приложение №2 от системата за прием приета с Решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев
Втора група Деца, дошли от друго населено място, декларирали, че живеят в района на училището 6 т. Приложение №3 от системата за прием приета с Решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев
Трета група Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 2 т.  
 • За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за ученика.

2. При голям брой кандидати за прием в първи клас /повече от обявените места за прием/ се прилагат и допълнителни критерии:

 • дете с трайни увреждания над 50% - 10 т.
 • дете с един или двама починали родители /сираци/- 9 т.
 • други деца от семейството, обучаващи се в училището - 8 т.
 • близост до местоработата на един от родителите - 2 т.

3. Когато при прилагане на критериите по т.1 и т.2 има деца с равен брой точки се прилагат и допълнителни критерии:

 • Втори родител от семейството с месторабота в района на училището – 3 т.
 • Детето е посещавало ДГ в района на училището – 2 т.
 • Наличие на подадено заявление за ЦДО – 1т.
 • Навършени 7 години в годината на постъпване в 1 клас – 1 т.

4. Когато при прилагане на критериите по т.1, т. 2 и т.3 има деца с равен брой точки, се тегли жребий в присъствието на членовете на комисията за прием в първи клас и заинтересованите родители при желание от тяхна страна.

5. Над утвърдения брой ученици в училищния план прием в първи клас могат да се приемат близнаци, когато поне един от тях е приет по реда и условията за прием и критериите за подбор.

Времето на подаване на заявлението не е критерий. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Заявление по образец от училището;
 2. Удостоверение за настоящ адрес ;
 3. Акт за раждане- оригинал/копие ( за сверяване на данните);
 4. Лична карта на един от родителите - оригинал/копие (за сверяване на данните);
 5. Удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал./ Декларация от родител.

Задължителни документи по допълнителните критерии:

 1. Оригинална медицинска документация/ решение на ТЕЛК;
 2. Копие от Акт за смърт на родител;
 3. Удостоверява се от съответното училище по Админ;
 4. Служебна бележка от работодателя.

Дейностите по приема на деца се осъществяват в реда и в сроковете, определени в утвърдения График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев (Приложение № 1 от системата за прием приета с Решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев)

Класиране и записване на децата в I клас - Резултатите от първото класиране се обявяват, като списъците с входящите номера на класираните ученици се поставят на видно място в училището. Записването на класираните ученици се извършва само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище, в указания в графика срок. Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят писмено декларира това обстоятелство.

   • При неизпълнен план –прием за първи клас и наличие на свободни места отпадат посочените по-горе критерии.

График на дейностите за прием

Дейности по приема на ученици в първи клас Дата
1. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване на деца в първи клас в училището от 31 май до 15 юни 2021 г.
2. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училищата след 17 часа на 21 юни 2021 г.
3. Записване на класираните ученици от 22 до 24 юни 2021 г.
4. Обявяване на свободните места след първо класиране след 17 часа на 24 юни 2021 г.
5. Попълване на свободните места от 25 до 28 юни 2021 г.
6. Обявяване на останалите свободни места (Свободните места могат да се запълват до 15 септември) след 17 часа на 28 юни 2021 г.
7. Провеждане на родителски срещи. до 10.09.2021 г.

 

Документи за записване в I клас:

Заявление за записване в І клас

Заявление за ЦОУД

Заявление за разширена подготовка (ИУЧ)

Заявление за час за спортни дейности

Декларация за информирано съгласие

Декларация за дете, което не е посещавало подготвителна група

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ