Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Прием на ученици в Трето ОУ

График за дейностите и критерии за прием на ученици в първи клас през учебната 2020/2021 година

Информация за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година


Кандидатстване в I клас:


Подаване на документи за кандидатстване в І клас в училището:

Наръчник за подаване на документи за прием в първи клас в училището

Образци на документи за изтегляне:

Заявление за първи клас

Декларация за дете, което не е посещавало подготвителна група

Декларация за деца  от друго населено място или район, които ще живеят в прилежащия район на училището през учебната 2020/2021 година

Декларация за деца от семейството, обучаващи се в училище


Документи за записване в I клас:

Декларация за информирано съгласие относно организацията на учебния процес

Заявление за ЦОУД

Заявление за ИУЧ


Подаване на заявление за целодневна организация на учебния ден

Съобщение за целодневната организация на учебния ден в Трето ОУ „Братя Миладинови“

Образец на заявление за изтегляне


Подаване на заявление за ИУЧ и ЧСД

Образци на заявления за изтегляне:

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

VІ клас

VІІ клас


Процедура за признаване на завършен от I до VI клас на училищно обучение по документи, издадени от училища на чужди държави

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ