Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Прием в първи клас

График и критерии за прием в първи клас през 2018/2019 учебна година

І. Критерии за прием в първи клас:

> За осъществяване на приема в първи клас водещ критерий е близостга на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и прилежащите райони на училищато за обхват на учениците определени от общината.

> При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група - деца с постоянен /настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

> За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

> Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите от 1 до 4, като първо се приемат децата от първа група.

> Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с двама починали родители;

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

> При неизпълнен план -прием за първи клас и наличие на свободни места отпадат посочените по-горе предимства

ІІ . График на дейностите за прием на първокласници

►28.02.2018 г. - Заседание на ПС за обсъждане и определяне училищния план - прием за учебната 2018/2019 г.
► до 15.03.2018 г. - Запознаване на Обществения съвет с училищния план - прием за 2018/2019 година
► до 30.03.2018 г. - получаване на становище на Обществения съвет за предложения план - прием
►31.01.2018 г. – осигуряване от общината на списъци на учениците, които следва да постъпят в първи клас на учебната 2018/2019 г.
►До 30.03.2018 г. - утвърждаване със заповед на директора училищния план - прием за предстоящата учебна година след получаване на становище от Обществения съвет
►до 03.04.2018 г. - публикуване в сайта на училището и поставяне на информационното табло на изготвената информация за графика на дейностите по приема, необходимите документи, срокове и критерии за записване
►19.03.2018 г.– 26.03.2018 г.– среща с родителите на бъдещите първокласници за запознаване с условията за обучение, които предлага училището
►31.05.2018 г. – изготвяне на заповед от директора за определяне на училищна комисия за прием в І и/или V клас, която извършва всички дейности по приема
►от 31.05.2018 г. до 26.06.2018 г. – прием на заявления / молби за постъпване в първи клас, класиране по критерии и записване на децата в първи клас (след тази дата записване на учениците ще се извършва в училището само при наличие на свободни места)
►от 26.06.2018 г. до 27.06.2018 г.  – сформиране на паралелките за първи клас според правилата за съставяне на равностойни паралелки и определяне на класни ръководители
►27.06.2018 г.  – изнасяне на списъка на паралелките на видно място в училището
►27.06.2018 г.  – обявяване на свободните места след първо класиране
►от 27.06.2018 г. до 31.08.2018 г.  – прием на документи за второ класиране (при наличие на свободни места)
►03.09.2018 г.   – обявяване на второ класиране и записване на учениците
►03.09.2018 г.   – изготвяне на информация за свободните места
►от 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.  – провеждане на родителски срещи по паралелки в първи клас

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ