fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Прием в първи клас

График и критерии за прием в първи клас през 2017/2018 учебна година

І . Критерии за прием в първи клас: 

1. Деца, навършили 7 години в съответната календарна година.
2. Деца, навършили 6 години, по преценка на родителя или настойника, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
3. Деца със специални образователни потребности /училището има изградена архитектурно достъпна среда/
4. В случай на подадени по-голям брой заявления /молби/ от броя на местата на обучение с предимство ще бъдат записвани:

  • Деца, живеещи в райони в близост до училището / доказва се с адресна регистрация/
  • Наличие на деца от семейството , обучаващи се в училището
  • Дете с трайни увреждания над 50%
  • Деца на учители и служители в училището
  • Деца близнаци
  • Деца сираци

При неизпълнен план - прием за първи клас и наличие на свободни места отпадат по-горе посочените предимства.

ІІ . График на дейностите за прием на първокласници

►21.02.2017 г. - Заседание на ПС за обсъждане и определяне училищния план - прием за учебната 2017/2018 г.
► до 15.03.2017 г. - Запознаване на Обществения съвет с училищния план - прием за 2017/2018 година
► до 30.03.2017 г. - получаване на становище на Обществения съвет за предложения план - прием
►01.03.2017 г. – осигуряване от ощината на списъци на учениците, които следва да постъпят в първи клас на учебната 2017/2018 г.
►До 30.03.2017 г. - утвърждаване със заповед на директора училищния план - прием за предстоящата учебна година след получаване на становище от Обществения съвет
►до 03.04.2017 г. - публикуване в сайта на училището и поставяне на информационното табло на изготвената информация за графика на дейностите по приема, необходимите документи, срокове и критерии за записване
►20.03.2017 г.– 24.03.2017 г.– среща с родителите на бъдещите първокласници за запознаване с условията за обучение, които предлага училището
►31.05.2017 г. – изготвяне на заповед от директора за определяне на училищна комисия за прием в І и/или V клас, която извършва всички дейности по приема
►от 31.05.2017 г. до 26.06.2017 г. – прием на заявления / молби за постъпване в първи клас, класиране по критерии и записване на децата в първи клас (след тази дата записване на учениците ще се извършва в училището само при наличие на свободни места)
►от 26.06.2017 г. до 27.06.2017 г.  – сформиране на паралелките за първи клас според правилата за съставяне на равностойни паралелки и определяне на класни ръководители
►27.06.2017 г.  – изнасяне на списъка на паралелките на видно място в училището
►27.06.2017 г.  – обявяване на свободните места след първо класиране
►от 27.06.2017 г. до 31.08.2017 г.  – прием на документи за второ класиране (при наличие на свободни места)
►01.09.2017 г.   – обявяване на второ класиране и записване на учениците
►02.09.2017 г.   – изготвяне на информация за свободните места
►от 02.09.2017 г. до 08.09.2017 г.  – провеждане на родителски срещи по паралелки в първи клас

ІІІ. Документи за записване на ученик в първи клас

1. Заявление / молба /от родителя или настойника по образец подготвен от училището. Заявлението може да изтеглите от тук
2. Удостоверение за раждане / за справка /.
3. Удостоверение за училищна готовност от подготвителна група или подготвителен клас /оригинал/.
4. В случай ,че детето не е посещавало подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училището, родителите декларират това обстоятелство.

След записване на ученика се попълват следните документи:

  • Заявление за избор на предмети в избираемите часове
  • Заявление за избор на предмети или дейности факултативна подготовка
  • Заявление за целодневна подготовка, в което се декларира, че ученикът ще посещава занятия целогодишно
  • Декларация за информирано съгласие относно организацията на учебния процес

ІV. Критерии за сформиране на паралелките за първи клас, според правилата за съставяне на равностойни паралелки

1.Равномерно разпределение по паралелки на:
- момчета и момичета
- деца от ромски произход
- деца със специални образователни потребности
- деца лишени от родителски грижи

V. За заявилите желание родители се предлага целодневна организация на учебния процес в съответствие с изискванията, определени в Наредба 10/10.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница