Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

НП "Заедно за всяко дете"

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“


Описание на дейността:

Средствата по модула са за финансиране на взаимодействието на екипите за обхват с родители и другите членове на семействата; за организиране на дейности за привличането и ангажирането на всички заинтересовани страни към процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Допустими дейности:

  • Информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата;
  • Дейности за приобщаване на родители/семействата към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.;
  • Обучения за родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата и учениците – дискриминация, агресия, насилие, тормоз и др.;
  • Организиране на инициативи за популяризиране на добри практики във взаимодействието на институциите за обхващане и включване на деца и ученици в образование.

Проектът по НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ”, Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование", разработен от Мария Пиргова – главен учител и Валентин Атанасов – училищен психолог, бе една от значимите дейности в Трето основно училище „Братя Миладинови” през учебната 2019/2020 год. Проектът бе на стойност 2000 лв.

Целите, които си постави екипът, бяха да се засили връзката на училището с родителите; да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.

Дейностите стартираха в началото на м. октомври 2019 год. и приключиха в края на м. ноември 2019 год. Те включваха: лекции на тема: „Ролята на образованието за бъдещето на децата”, проведена от Мирела Кючюкова – докторант в катедра Педагогика в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и „Агресията и насилието – проблем на семейството, училището и обществото”, проведена от Силвия Димитрова-Овчарченска, представител на Алианс за защита от насилие, основано на пола; тренинги за водене на конструктивни разговори по метода „Световно кафене” на тема: „Детето е чудо” и „Портрет на родителя в 21 век”, проведени от главния учител и училищния психолог. С учениците от Съвет на децата в училището г-н Атанасов проведе акция „Заедно срещу насилието”.

Родителите и преподавателите, участвали в проекта, споделиха своето задоволство от наученото по време на организираните дейности и изразиха желание за участие в бъдещи такива.

Проектът завърши с раздаване на награди – грамоти, тениски и гривни с логото и посланията на проекта за най-активните участници от родителите и преподавателите от училището.

Изготвил: Мария Пиргова, главен учител – начален етап

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ