Сряда, 10.08.2022

01 02

 


Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, са закупени 29 броя лаптопи за ученици, 10 броя лаптопи за учители, шкаф за зареждане на лаптопи.

По Дейност 2  Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, са обучени 38 ученици.

По Дейност 4  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.), са обучени 25 родители.