fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Детско полицейско управление

Детско полицейско управление – информация

Учениците от III б клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев работят по проект „Детско полицейско управление”. Занятията се провеждат от инспекторите Граматов и Гайтанинчев. 
В учебната програма са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оказване на първа долекарска помощ, криминалистика, както и темите „Вредата от тютюнопушенето” и „Вредата от алкохола”.
Занятията се провеждат при голям интерес от страна на учениците.


Осъществени дейности:

Учениците се запознаха със задълженията на полицая и смисъла на полицейската професия – полицаите да се грижат за спазването на реда и законите в обществото. Полицейските служители поясниха на децата как да разпознаят полицая, каква е униформата, екипировката; отличителните знаци на полицая (шапка, светлоотразителна жилетка); част от помощните средства, които използват полицаите в ежедневната си работа (белезници, палка, каска, защитен шлем, бронежилетка, радиостанция); служебна карта, с която доказват, че е полицай.
С разглеждането на темата „Оказване на първа долекарска помощ” децата се научиха как да реагират при инцидент, съпроводен с измръзване, как да предотвратяват подобни инциденти, как да окажат първа помощ в случай на нужда, как да направят превръзка на измръзналата част на тялото.
Емоции сред „младите полицаи” предизвика темата „Спортно хулиганство”. Учениците се запознаха със спецификата на спортното хулиганство; с функциите и ролята на полицейските органи по време на спортни мероприятия; правилата за безопасно поведение по време на спортни прояви, кои са забранените предмети за внасяне; как се извършва проверка от полицията; какви са наказанията за нарушителите. Децата споделиха лични преживявания от посещения на спортни мероприятия.

flower

flower1

Седмично разписаниеЛитературата е море...

"Пирински стражи"

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница