Сряда, 10.08.2022

Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“- до 913 500 лв. включваща до 290 училища и до 2320 ученици и учители.


Цели на програмата:

Обща цел: Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Конкретни (специфични) цели:

 • Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.
 • Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
 • Създаване на условия за партньорство за иновации: Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация, публикуване н изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.
 • Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.

 

Дейности по програмата:

Обмен на иновационни практики (мобилности) - споделяне на опит на място между училищата. Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици (иновативно с иновативно училище).

Реализирането на мобилността за обмен на иновации между училищата съдържа следното, в зависимост от вида на иновацията и целите на сътрудничеството:

  • училищата да демонстрират пряко иновациите на място в двете училища – партньори и да включват всички участници в иновативните процеси по подходящ начин;
  • иновативните процеси и продукти да бъдат представяни в своето пряко приложение в училищния живот и своето развитие, да се споделят и демонстрират предизвикателствата и постиженията в реална среда;
  • иновациите в училищата да се обменят в действие и на място – в учебни часове, в извънкласни занимания, в междучасия, в местата извън училище, където се провеждат иновативни уроци, по време на заседания на педагогически съвети, на обществени съвети, ред родителски общности и на други места;
  • партньорите да са равностойни при обсъждането и прилагането на иновациите при обмена в училищата;
  • да се покаже работата на професионалните екипи от различни педагогически специалисти;
  • да се демонстрират стъпките на намеренията и на напредъка при приложенията на иновациите от партньорите;
  • учениците да се включват активно в иновативните процеси със свои връстници. Партниращите училища организират публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Партниращите училища осигуряват съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др.

2020/2021 учебна година

Албум "Иновации в действие" - 2020/2021 г.

Брошура "Иновации в действие" - 2020/2021 г.

Обмяна на иновативни практики по НП "Иновации в действие"

Трето основно училище "Братя Миладинови" споделя своя опит


2019/2020 учебна година

Видео

Албум "Иновации в действие" - 2019/2020 г.

Брошура "Иновации в действие" - ОУ "Дядо Иван Арабаджията", с. Царацово

Брошура "Иновации в действие" - ОУ "Климент Охридски", гр. Попово

НП "Иновации в действие", 2019/2020 г. - презентация

Мисловните карти в образователния процес - презентация

Дейности по НП "Иновации в действие" в Трето ОУ

Обмяна на опит и добри практики

Иновациите в Трето ОУ - мисловни карти