Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“- до 913 500 лв. включваща до 290 училища и до 2320 ученици и учители.


Цели на програмата:

Обща цел: Подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

Конкретни (специфични) цели:

 • Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна.
 • Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
 • Създаване на условия за партньорство за иновации: Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация, публикуване н изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.
 • Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.

Дейности по програмата:

Обмен на иновационни практики (мобилности) - споделяне на опит на място между училищата. Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и реализират взаимни посещения на място в другото училище на 8 учители и ученици (иновативно с иновативно училище).

Реализирането на мобилността за обмен на иновации между училищата съдържа следното, в зависимост от вида на иновацията и целите на сътрудничеството:

  • училищата да демонстрират пряко иновациите на място в двете училища – партньори и да включват всички участници в иновативните процеси по подходящ начин;
  • иновативните процеси и продукти да бъдат представяни в своето пряко приложение в училищния живот и своето развитие, да се споделят и демонстрират предизвикателствата и постиженията в реална среда;
  • иновациите в училищата да се обменят в действие и на място – в учебни часове, в извънкласни занимания, в междучасия, в местата извън училище, където се провеждат иновативни уроци, по време на заседания на педагогически съвети, на обществени съвети, ред родителски общности и на други места;
  • партньорите да са равностойни при обсъждането и прилагането на иновациите при обмена в училищата;
  • да се покаже работата на професионалните екипи от различни педагогически специалисти;
  • да се демонстрират стъпките на намеренията и на напредъка при приложенията на иновациите от партньорите;
  • учениците да се включват активно в иновативните процеси със свои връстници. Партниращите училища организират публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Партниращите училища осигуряват съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др.

2021/2022 учебна година

За учебната 2021/2022 година са сключени договори за обмен на добри практики между Трето основно училище „Братя Миладинови“, град Гоце Делчев (иновативно училище), Основно училище "Никола Обретенов" обл. Русе, гр. Русе (иновативно училище), Основно училище "Христо Ботев", обл. Благоевград, с. Мусомища (неиновативно училище) и Основно училище "Отец Паисий", обл. Русе, гр. Мартен (неиновативно училище). Дейностите ще бъдат осъществени през месеците май-юни, 2022 година.

Албум "Иновации в действие" - 2021/2022 г.

Брошура "Иновации в действие" - 2021/2022 г.

Представяне на иновацията "Мисловни карти"

Обмяна на иновативни практики по НП „Иновации в действие“


2020/2021 учебна година

Албум "Иновации в действие" - 2020/2021 г.

Брошура "Иновации в действие" - 2020/2021 г.

Обмяна на иновативни практики по НП "Иновации в действие"

Трето основно училище "Братя Миладинови" споделя своя опит


2019/2020 учебна година

{videobox}50kZXJ-viQc|Видео{/videobox}

Албум "Иновации в действие" - 2019/2020 г.

Брошура "Иновации в действие" - ОУ "Дядо Иван Арабаджията", с. Царацово

Брошура "Иновации в действие" - ОУ "Климент Охридски", гр. Попово

НП "Иновации в действие", 2019/2020 г. - презентация

Мисловните карти в образователния процес - презентация

Дейности по НП "Иновации в действие" в Трето ОУ

Обмяна на опит и добри практики

Иновациите в Трето ОУ - мисловни карти