Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“


2021/2022 учебна година

Цели на програмата:

Обща цел

Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.

Конкретни (специфични) цели

  1. Осигуряване на възможности за прилагане на индивидуален подход в обучението, основан на системно проследяване постиженията на учениците и отчитане на техния напредък от подготвителната група до завършване на основно образование.
  2. Улесняване на прехода между отделните етапи на образование.
  3. Създаване на партньорства и мрежи между училища и детски градини.

Участници в програмата:

Учениците от ІІА, ІІБ, ІІІА, ІІІБ, ІVА, ІVБ клас