ДЕЙНОСТ 6 - Повишаване на дигиталната компетентност на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)

Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

За изпълнение на дейността се сформират два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови:

„В света на компютрите“ – 5. и 6. клас - Теохар Тупаров - 16 ученици

В онлайн изява продължи дейността на групата „В света на компютрите“ с ръководител Теохар Тупаров.

Проектът продължи дистанционно работата си в платформата Skype. Всички бяхме развълнувани. Първите ни онлайн уроци преминаха с усмивки и добро настроение.

Заедно успяхме да преодолеем онлайн бариерата и да не усетим особена промяна по време на занятията. Това е обучение не само за децата, но и за нас, и съм сигурен, че всеки научава нещо ново.

Skype позволява дистанционно обучение. Изнасяме уроци на живо онлайн, показваме презентации и споделяме екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички ученици участват в урока чрез говорене или чат. Skype е сигурна и защитена социална мрежа на класа, която прави ученето интересно и забавно.

Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Акцентът в обучението по проекта е поставен върху придобиване на умения за работа с най-често използваните в ежедневието приложни продукти от областта на информационните технологии. Това ще допринесе за изграждане в обучаемите на самочувствие за приложимост на придобитите компетенции в реални житейски ситуации, чието разрешаване би се улеснило с използването на ИТ.

Основни цели на обучението в група „В света на компютрите“ са: да осмислят предназначението и приложението на компютрите в ИТ за решаване на практически задачи, свързани с информационни дейности; развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ; формиране на комуникационни умения – критично и системно мислене, творчество и любознателност; разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието; да се стимулира позитивно отношение и желание за работа с компютър.

Като се започне от „Първи стъпки в програмирането“, където децата за първи път научават какво е алгоритъм и компютърна програма, и стигнем до последното ниво, в което децата се учат да изграждат напълно завършени приложения. По време на курсовете децата учат не само програмиране, но и т.нар. „меки“ умения – работа в екип, общуване, партньорство, взаимопомощ. Учениците се запознават с интерактивна платформа за визуално програмиране code.org. В Code Studio учениците получават основополагащи концепции от програмирането под формата на интерактивни игри и „манипулации“. С учениците нареждаме блокчета, които, подредени по правилния начин, ще карат героите да извършват определени действия. Учениците развиват логика и бързата мисъл.

Проектът ще завърши с представителна изява, която в зависимост от обстановката ще бъде или онлайн, или в реални условия. Учениците имат зададени теми за индивидуални проекти.

Изготвил: Теохар Тупаров

Животът под водата - презентация на Илина Куйбишева от Vб клас