Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2016/2017 учебна година

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Hello English - ръководител Ваня Тупарова

Цели и задачи:

- Допълване на знанията по лексика, граматика, фонетика .
- Усвояване техниката на четене и произношение.
- Задълбочаване знанията за граматическата система на английския език.
- Придобиване на основни комуникативни умения за самостоятелно общуване на английски език чрез комуникативни дейности в съответствие с техните интереси.

- Придобиване на основни умения за изразяване на собствените си идеи в писмена форма.

- Развиване на логическото мислене и умения за самостоятелно вземане на решения и търсене на връзки с усвоеното по други предмети.

Представителна изява - „I KNOW EHGLISH WELL“


Ученето лесно – ръководител Мария Пиргова

Цели:

- Да се развият и затвърдят комуникативно-речевите умения за устно и писмено общуване у учениците.
- Да се обогати лексикалния запас на обучаваните ученици.
- Да се формират полезни социални умения.
- Да се формират и развият умения за културно общуване.
- Да се развива функционалната грамотност.
- Да се формират умения за работа в екип.
- Да се стимулират и развият творческите способности на участниците.

Представителна изява: "Зайовата къщичка"

Представителна изява: "Аз знам и мога повече"


Четенето – интересно, писането лесно – ръководител Мария Керина

Заниманията на групата включват езикови и литературни упражнения в помагалата „Уча лесно правописа” и „Четене с разбиране”.Под формата на игра, илюстрации към приказки, оцветяване, работа в ребуси и скрити картини децата се забавляват и усвояват знания.

Представителна изява - "Нашият час"


 Четем, пишем, общуваме – ръководител Катерина Щранкова

По време на заниманията учениците попълват занимателни работни листове, решават ребуси и кръстословици. Интерес будят часовете – Чета и разбирам прочетеното. Третокласниците имат достъп до сайта „Уча се”, където попълват индивидуални диагностични тестове, гледат видеоуроци, играят образователни игри.

Представителна изява - "Нашият час - Книжко мила"


Учим заедно - ръководител Магдалена Факова

Цел:

Да се стимулира и мотивира съзнателното и цаленасочено изучаване на българския език, чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности.

Представителна изява - "Нашият час"


 Мога да чета и пиша - ръководител Людмила Червенкова

Да се стимулира и мотивира съзнателното и цаленасочено изучаване на българския език, чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности.

Представителна изява - "Насред село тъпан бие"

 

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ