Учениците от VII Б клас се включиха активно в дейностите по отбелязване на 22 април –Световния ден на Земята. За целта за часа по английски език те бяха изготвили табла, като изнесоха  интересни факти, свързани с историята на този ден и разделното събиране на отпадъци. Дадоха също така препоръки как да опазим нашия общ дом - Земята. Учителката им госпожа Тупарова от своя страна бе подготвила интересни загадки и въпроси чрез езиковата игра Кахут. Целта на забавните задачки бе да се насочи вниманието на учениците към опазването на околната среда и да се обогатят знанията и лексикалният им запас по английски език. На финала на своето прогимназиално обучение седмокласниците се изправиха пред предизвикателството да дискутират наболели екологични проблеми като климатичните промени, унищожаването на екосистемите, замърсяването на водата и почвата, застрашените животински и растителни видове, изчерпването на невъзобновяемите ресурси. Изчезването на пчелите бе своеобразен център на дискусията. Изискването към заданието бе то да бъде изцяло на английски език. Резултатите от часа надминаха очакванията. Удовлетворена и впечатлена от положените усилия на учениците, тяхната преподавателка вече обмисля детайлите по следващия проект.

Проектно базираното обучение е любима и съществена част от часовете по английски език в нашето училище. Обучението, основаващо се на създаването на разнообразни по своя характер проекти, не е изолирано явление в часовете по чужд език. То поставя учениците в активна позиция по отношение на усвояването на знания и развиването на умения. Формира личностни качества като концентрация, систематичност, задълбоченост, умения за работа в екип.