Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна година

0102

 Дейности за преодоляване на обучителни затруднения


Do it you - ръководител Антоанета Духова

Цели:

Да се запълнят пропуските по английски език.
Да се създадат необходимите навици и стратегии на учене.
Мотивация за учене и напредък по усвоявания език.
Да се научат учениците сами да търсят и намират значението на думите чрез разнообразни моторизирани дейности.
Да имат интерес и позитивна нагласа към изучаване на чуждия език.
Да умеят да работят заедно – по двойки, в група и да си помагат.

Представителна изява - "Направи си сам"


Easy and funny English – ръководител Ваня Тупарова

Цели:

Да задълбочат знанията си за граматическата система на английския език.
Да придобият основни комуникативни умения за самостоятелно общуване на английски език чрез комуникативни дейности в съответствие с техните интереси.
Да придобият основни умения за изразяване на собствените си идеи в писмена форма.
Да обогатят знанията си за страните по света.
Да развият логическото си мислене и уменията си за самостоятелно вземане на решения и търсене на връзки с усвоеното по други предмети.

Представителна изява - "I KNOW ENGLISH BETTER"


Вълшебства с математиката – ръководител Мария Канатова
Цели:
Усвояване на основните знания, умения и компетентности по математика - четене, писане, сравняване, събиране, изваждане, умножение и деление с числата до 1000; пресмятане на числови изрази; намиране на неизвестно число; решаване на прости и съставни текстови задачи; развиване на логическото и абстрактното мислене; повишаване на мотивацията на учениците за участие в образователния процес; усъвършенстване на индивидуалните способности на всеки участник в групата.

Представителна изява - "Математиката лесна и интересна - вълшебствата на математиката"


Вълшебства с числата – ръководител Людмила Червенкова

Цели:

Чрез задълбочаване и разширяване на математическите компетентности , да се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на учебния предмет математика.


Математиката лесна и интересна - ръководител Катерина Щранкова

Цели:

Да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа.
Да се попълнят знанията на учениците за числата до 1000; аритметичните действия събиране и изваждане с тях; умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено число.
Да се попълнят знанията на учениците за геометричните фигури –чертане на окръжност, измерване на ъгли, лице на правоъгълник; за римските цифри, както и знанията за решаване на текстови задачи.

Представителна изява - "Математиката лесна и интересна - вълшебствата на математиката"

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ