Дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Hello English - ръководител Ваня Тупарова

Цели и задачи:

- Допълване на знанията по лексика, граматика, фонетика .
- Усвояване техниката на четене и произношение.
- Задълбочаване знанията за граматическата система на английския език.
- Придобиване на основни комуникативни умения за самостоятелно общуване на английски език чрез комуникативни дейности в съответствие с техните интереси.

- Придобиване на основни умения за изразяване на собствените си идеи в писмена форма.

- Развиване на логическото мислене и умения за самостоятелно вземане на решения и търсене на връзки с усвоеното по други предмети.

Представителна изява - „I KNOW EHGLISH WELL“


Ученето лесно – ръководител Мария Пиргова

Цели:

- Да се развият и затвърдят комуникативно-речевите умения за устно и писмено общуване у учениците.
- Да се обогати лексикалния запас на обучаваните ученици.
- Да се формират полезни социални умения.
- Да се формират и развият умения за културно общуване.
- Да се развива функционалната грамотност.
- Да се формират умения за работа в екип.
- Да се стимулират и развият творческите способности на участниците.

Представителна изява: "Зайовата къщичка"

Представителна изява: "Аз знам и мога повече"


Четенето – интересно, писането лесно – ръководител Мария Керина

Заниманията на групата включват езикови и литературни упражнения в помагалата „Уча лесно правописа” и „Четене с разбиране”.Под формата на игра, илюстрации към приказки, оцветяване, работа в ребуси и скрити картини децата се забавляват и усвояват знания.

Представителна изява - "Нашият час"


 Четем, пишем, общуваме – ръководител Катерина Щранкова

По време на заниманията учениците попълват занимателни работни листове, решават ребуси и кръстословици. Интерес будят часовете – Чета и разбирам прочетеното. Третокласниците имат достъп до сайта „Уча се”, където попълват индивидуални диагностични тестове, гледат видеоуроци, играят образователни игри.

Представителна изява - "Нашият час - Книжко мила"


Учим заедно - ръководител Магдалена Факова

Цел:

Да се стимулира и мотивира съзнателното и цаленасочено изучаване на българския език, чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности.

Представителна изява - "Нашият час"


 Мога да чета и пиша - ръководител Людмила Червенкова

Да се стимулира и мотивира съзнателното и цаленасочено изучаване на българския език, чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности

Представителна изява - "Насред село тъпан бие"