fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Студентски практики"

И през учебната 2017/2018 година Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев продължава работата си по проект "Студентски практики".

Някои от целите на проекта са:

- Да се увеличат стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
- Да се стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
- Да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Активни ментори в момента, започващи работа по проекта:

Александър Халачев - учител по БЕЛ - двама студенти

Николина Павлова - старши начален учител - един студент

Други ментори:

Антоанета Духова - старши учител по английски език

Диана Узунова - старши начален учител

Елена Витанова - старши учител по биология и ЗО и химия и ООС

Емилия Москова - старши начален учител

Катерина Щранкова - старши начален учител

Красимира Пейчева - учител по информационни технологии 

Людмила Червенкова - старши начален учител

Всеки студент, който желае да работи с някой от менторите, е необходимо да посети сайта на проекта за повече информация.

 

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница