fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2016/2017 учебна година

Дейности по интереси

Живей здравословно - ръководител Васил Каракиев

По време на часовете децата се запознават с видовете спорт, знаменити български спортисти, здравословно хранене. Децата играят и познатите им спортове: футбол, народна топка, лекоатлетически игри. Походите до близки местности допринасят за създаване и укрепване на връзката с природата. В специални часове децата приготвят нещо лесно, вкусно и здравословно. 

Представителна изява - "Спортът е здраве"

Представителна изява - "Да бъдем здрави"


Мажоретен състав – ръководител Мария Пиргова
Цели:
- Запознаване с особеностите на мажоретното изкуство;

- Формиране на умения за работа с уреди, характерни за този вид изкуство – батон, помпон и флаг – батон;
- Постигане на физическо и психическо развитие и укрепване на участниците;
- Изграждане на естетически усет към красивите и ценностните неща в живота;
- Пълноценно оползотворяване на свободното време на участниците;
- Възпитаване на дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, толерантност;
- Изграждане на умения за работа в екип.

Представителна изява - "Да се забавляваме заедно"

Представителна изява - "Участие в празничен дефилаж на 24 май"


Млад турист – ръководител Мария Канатова

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


Опознавам и опазвам природата – ръководител Диана Узунова

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


 Млад природолюбител – ръководител Нели Йондева

Съчетавайки двигателна активност и здравословния начин на живот у учениците се изграждат трайни компетентности за работа в екип; подобрява се физическото и умственото здраве; развива се двигателната култура; научават се заедно да опазват природата. Разходките сред природата развиват физическите качества сила, издръжливост и бързина; формират умения за системна физическа активност.

Представителна изява - "Какво научих за природата, нейното опазване и здравословния начин на живот"


 Клюб "Здраве" – ръководител Емилия Москова

Заниманията в клуба включват запознаване с основите на здравословния начин на живот – хранене, движение, хигиена. Децата се запознават с различни видове спорт, с хранителния състав на продуктите и начините за кулинарна обработка. Под игрова форма и сценична реализация, получените знания се представят пред публика.

Представителна изява - "Даровете на есента"

Представителна изява - "Големият турнир - представителна изява с родители"

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница