Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна година

0102

 Дейности за преодоляване на обучителни затруднения


Do it you - ръководител Антоанета Духова

Цели:

Да се запълнят пропуските по английски език.
Да се създадат необходимите навици и стратегии на учене.
Мотивация за учене и напредък по усвоявания език.
Да се научат учениците сами да търсят и намират значението на думите чрез разнообразни моторизирани дейности.
Да имат интерес и позитивна нагласа към изучаване на чуждия език.
Да умеят да работят заедно – по двойки, в група и да си помагат.

Представителна изява - "Направи си сам"


Easy and funny English – ръководител Ваня Тупарова

Цели:

Да задълбочат знанията си за граматическата система на английския език.
Да придобият основни комуникативни умения за самостоятелно общуване на английски език чрез комуникативни дейности в съответствие с техните интереси.
Да придобият основни умения за изразяване на собствените си идеи в писмена форма.
Да обогатят знанията си за страните по света.
Да развият логическото си мислене и уменията си за самостоятелно вземане на решения и търсене на връзки с усвоеното по други предмети.

Представителна изява - "I KNOW ENGLISH BETTER"


Вълшебства с математиката – ръководител Мария Канатова
Цели:
Усвояване на основните знания, умения и компетентности по математика - четене, писане, сравняване, събиране, изваждане, умножение и деление с числата до 1000; пресмятане на числови изрази; намиране на неизвестно число; решаване на прости и съставни текстови задачи; развиване на логическото и абстрактното мислене; повишаване на мотивацията на учениците за участие в образователния процес; усъвършенстване на индивидуалните способности на всеки участник в групата.

Представителна изява - "Математиката лесна и интересна - вълшебствата на математиката"


Вълшебства с числата – ръководител Людмила Червенкова

Цели:

Чрез задълбочаване и разширяване на математическите компетентности , да се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на учебния предмет математика.


Математиката лесна и интересна - ръководител Катерина Щранкова

Цели:

Да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа.
Да се попълнят знанията на учениците за числата до 1000; аритметичните действия събиране и изваждане с тях; умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено число.
Да се попълнят знанията на учениците за геометричните фигури –чертане на окръжност, измерване на ъгли, лице на правоъгълник; за римските цифри, както и знанията за решаване на текстови задачи.

Представителна изява - "Математиката лесна и интересна - вълшебствата на математиката"


Химия и опазване на околната среда - ръководител Елена Витанова

Цели:

Формиране на умения за самостоятелен учебен труд чрез правилно използване на учебника по Химия и опазване на околната среда.
Попълване на пропуските в знанията на учениците за химичните явления в природата.
Припомняне на състава и строежа на веществата.
Разпознаване на условията и признаците за протичане на химични реакции.
Усвояване на основни знания за веществата,метали и неметали.
Усвояване на основни знания за химичните свойства на веществата.
Формиране на умения и компетенции за практическото приложение на веществата.

Представителна изява - "Химията - древна и млада"


Четенето лесно и интересно - ръководител Диана Узунова

Цели:

Чрез задълбочаване на езиковите компетентности да се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литература.

Представителна изява - "Драматизация - моменти от любими приказки"


Ще бъда гимназист - ръководител Христина Шушутева

Цели:
Усвояване на: - формулите за съкратено умножение и разширяване на знанията на учениците за цели изрази. - на линейни уравнения и неравенства с едно неизвестно; - теоремите за: ъгли в триъгълника; правоъгълен триъгълник с ъгъл от 30º ; ъгли, образувани при пресичането на две прави с трета; - признаците за еднаквост на триъгълници; - основните приложения на изучените знания, като се дава възможност за акценти върху приложенията им в различни области от живота.
Подготовка на учениците за НВО.

Представителна изява - "Математически игри"

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна година

0102

Дейности по интереси


Аз и моето здраве - ръководител Николина Павлова

Цели:
Да се научат учениците да се хранят здравословно, да знаят кои храни са полезни и кои вредни, да играят сред природата и да я опазват.

Представителна изява - "Кулинарна изложба"

Представителна изява - "Игри с мама и татко"


Аз съм българче- ръководител Людмила Червенкова

Цели:
Учениците да изследват историята на родните си места.
Да се запознаят с географските забележителности в района на гр.Гоце Делчев.
Възпитаване в дух на родолюбие и уважение към националните традиции и култура.
Формиране на траен интерес към историята на родното училище.

Представителна изява - "Мартеницата - уникален български символ"


Децата на Пирин – ръководител Лозанка Грозданова

Цели:
Да се осмисли извънучебното време на учениците.
Да се подобри физическата активност на децата.
Да се увеличат преките контакти на учениците с природата, изкуството и културата.


Здраве сред природата – ръководител Славка Жостова

Цели:
Да се подобри здравето и физическата активност на учениците.
Да се формират здравословни навици - стойка, двигателна активност, хранене. 

Представителна изява - "Рожден ден на Стражите"

Представителна изява - "Обичам природата"


Знания за здравето – ръководител Катерина Щранкова

Цели:
Да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа.
Да се попълнят знанията на учениците за здравето, здравословния начин на живот, здравословното хранене.
Да се повиши физическата активност чрез спорт и туризъм.

Представителна изява -"Подари надежда..."

Представителна изява - "Растем здрави и силни" - изложба


Изящни и приложни изкуства - ръководител Райме Караилиева

Цели:
Ученикът:
да различава обектите в природата и архитектурата;
да анализира и разграничава големината, формата и цвета на обектите;
да създава натюрморт, пейзажи и портрети в изящните изкуства;
да обогати познанията си в декоративните приложни изкуства;
да развива визуалното мислене и образната памет.

Представителна изява - "Изложба - батик"

Представителна изява - "Вълшебният свят на изкуството"


Литература сред природата - ръководител Александър Халачев

Цели:

Да се спомогне за развитие на креативното мислене на учениците; творческата активност; уменията за работа в екип; екологичната култура.
Да се подобрят уменията за възприемане на художествен текст; да повишат знанията си за конкретни писатели и техните произведения; да се докоснат до художествения свят на героите.

Представителна изява - "Рожден ден на Стражите"

Представителна изява - "Обичам природата"


Мажоретен състав - ръководител Мария Пиргова

Цели:

Разширяване и задълбочаване на знанията за особеностите на мажоретното изкуство.
Усъвършенстване на уменията за работа с уредите, характерни за този вид изкуство – батон, помпон и флаг – батон.
Подобряване на общото физическо и психическо развитие на участниците в групата.
Развиване и усъвършенстване на уменията за работа в екип.
Развиване на естетическия усет към красивите и ценностните неща в живота.
Пълноценно оползотворяване на свободното време на участниците.
Възпитаване у тях на дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, толерантно отношение и емпатия.
Подготвяне на представителен репертоар от танци за участия в различни училищни и извънучилищни изяви.

Представителна изява - Участие в празника на училището

Представителна изява - Участие в дефилажа на 24 май


Млад природолюбител - ръководител Недялка Йондева

Цели:

Да се формира екологична култура и поведение у подрастващите.

Представителна изява - "22 април - Ден на планетата Земя"


Млад турист - ръководител Мария Канатова

Цели:

Да се обогатят знанията на учениците за природата, природните форми и дадености, да се изградят здравословни навици и двигателна култура.

Представителна изява - "22 април - Ден на планетата Земя"


Многознайковци - ръководител Недялка Йондева

Цели:

Да се обогатят знанията за околния свят и природата ; да се формира екологична култура.

Представителна изява - "Моята първа книжка"

Представителна изява - "Моите любими приказки"


Опознавам и опазвам природата - ръководител Диана Узунова

Цели:

Да се формират знания и поведение за опазване и опознаване на околната среда.

Представителна изява - "22 април - Ден на планетата Земя"


Пирински стражи - ръководител Александър Халачев

Да се стимулира мотивацията на учениците за учене и постижение и за опазване на природата.
Да се подготвят пълноценно за заемане на място в съвременното общество като напълно достойни личности.
Да се ориентират отлично в социума.
Да придобият умения за оцеляване в планината.
Да развият екологичната си култура.


Приятели на здравето - ръководител Мария Василева

Цели:

Да се формират компетентности у учениците за здравословното хранене и здравословния начин на живот.
Правилно развитие на подрастващия организъм и насърчаване на потребността от физическа активност на учениците.

Представителна изява - "Подари надежда..."

Представителна изява"Растем здрави и силни" - изложба


Първа помощ в училище - ръководител Лиляна Полимерова

Цели:

Да се формират умения за оказване на първа помощ при кръвотечения, за обработка и превръзка на рани, за шиниране при счупвания. 
Да се научат да правят изкуствено дишане и сърдечен масаж.
Да се формират умения за измерване на кръвно налягане, пулс и температура.
Да придобият знания за увреждания, които са следствие от спазване на диети и употреба на наркотици.

Представителна изява - "Рани, кървене, счупвания, навяхвания, изкълчвания и оказване на първа помощ"

Представителна изява - "Оказване на първа помощ на пострадали при пожар"


Сръчни ръчички - ръководител Юлия Икономова

Цели:

Насърчаване развитието на творческите способности и умения за живота, необходими на децата в съвременното общество.
Създаване възможност за общуване и опознаване между децата от различни социални, етнически и културни общности.
Стимулиране на въображението, активизиране на мисленето, разширяване на познанията, обогатяване на впечатленията, чрез ръчния труд, който ще осъществяват децата.

Представителна изява - "Изложба на изделия, изработени от учениците"

Представителна изява - "Изложба на изделия, изработени от учениците"


Стражите на вълшебната Пирин планина - ръководител Славка Жостова

Цели:

Да се изградят навици за опазване на околната среда.
Да се запознаят с растителния и животинския свят на Пирин.
Да се включват в дейности, свързани с опазването на природното богатство.


Творя сред природата - ръководител Лозанка Грозданова

Цели:

Да се помогне за нравственото и естетическото възпитание на учениците.
Да се усъвършенстват уменията за работа в екип и комуникация.

Представителна изява - "Рожден ден на Стражите"

Представителна изява - "Обичам природата"


Традиции и обичаи - ръководител Крум Дамянов

Цел:

Обогатяване на познанията, свързани с традициите и обичаите, играещи важна роля за личностно изграждане и постигане на високи нравствени ценности, свързани с традиционната култура, отразена в българските обичаи и празници.

Представителна изява - "Как празнуваме Бъдни вечер и Коледа"

Представителна изява - "Храмът и християнските традиции в нашия живот"


 Чета и творя - ръководител Емилия Москова

Цели:
Запознаване с биографията и творчеството на любими детски автори, творчески дейности, вдъхновени от досега с литературата.
Развитие на детската фантазия и таланти чрез общуване с оригинални и популярни художествени произведения за деца и интересни техники за изработване на творби - приложни изкуства.

Здраве за всички

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ