fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна година

0102

Дейности по интереси


Аз и моето здраве - ръководител Николина Павлова

Цели:
Да се научат учениците да се хранят здравословно, да знаят кои храни са полезни и кои вредни, да играят сред природата и да я опазват.

Представителна изява - "Кулинарна изложба"

Представителна изява - "Игри с мама и татко"


Аз съм българче- ръководител Людмила Червенкова

Цели:
Учениците да изследват историята на родните си места.
Да се запознаят с географските забележителности в района на гр.Гоце Делчев.
Възпитаване в дух на родолюбие и уважение към националните традиции и култура.
Формиране на траен интерес към историята на родното училище.

Представителна изява - "Мартеницата - уникален български символ"


Децата на Пирин – ръководител Лозанка Грозданова

Цели:
Да се осмисли извънучебното време на учениците.
Да се подобри физическата активност на децата.
Да се увеличат преките контакти на учениците с природата, изкуството и културата.


Здраве сред природата – ръководител Славка Жостова

Цели:
Да се подобри здравето и физическата активност на учениците.
Да се формират здравословни навици - стойка, двигателна активност, хранене. 

Представителна изява - "Рожден ден на Стражите"

Представителна изява - "Обичам природата"


Знания за здравето – ръководител Катерина Щранкова

Цели:
Да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа.
Да се попълнят знанията на учениците за здравето, здравословния начин на живот, здравословното хранене.
Да се повиши физическата активност чрез спорт и туризъм.

Представителна изява -"Подари надежда..."

Представителна изява - "Растем здрави и силни" - изложба


Изящни и приложни изкуства - ръководител Райме Караилиева

Цели:
Ученикът:
да различава обектите в природата и архитектурата;
да анализира и разграничава големината, формата и цвета на обектите;
да създава натюрморт, пейзажи и портрети в изящните изкуства;
да обогати познанията си в декоративните приложни изкуства;
да развива визуалното мислене и образната памет.

Представителна изява - "Изложба - батик"

Представителна изява - "Вълшебният свят на изкуството"

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница