fon.jpg

Трето основно училище

"Братя Миладинови"

Иновативно училище

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Твоят час" - 2017/2018 учебна година

0102

 Дейности за преодоляване на обучителни затруднения


Do it you - ръководител Антоанета Духова

Цели:

Да се запълнят пропуските по английски език.
Да се създадат необходимите навици и стратегии на учене.
Мотивация за учене и напредък по усвоявания език.
Да се научат учениците сами да търсят и намират значението на думите чрез разнообразни моторизирани дейности.
Да имат интерес и позитивна нагласа към изучаване на чуждия език.
Да умеят да работят заедно – по двойки, в група и да си помагат.

Представителна изява - "Направи си сам"


Easy and funny English – ръководител Ваня Тупарова

Цели:

Да задълбочат знанията си за граматическата система на английския език.
Да придобият основни комуникативни умения за самостоятелно общуване на английски език чрез комуникативни дейности в съответствие с техните интереси.
Да придобият основни умения за изразяване на собствените си идеи в писмена форма.
Да обогатят знанията си за страните по света.
Да развият логическото си мислене и уменията си за самостоятелно вземане на решения и търсене на връзки с усвоеното по други предмети.

Представителна изява - "I KNOW ENGLISH BETTER"


Вълшебства с математиката – ръководител Мария Канатова
Цели:
Усвояване на основните знания, умения и компетентности по математика - четене, писане, сравняване, събиране, изваждане, умножение и деление с числата до 1000; пресмятане на числови изрази; намиране на неизвестно число; решаване на прости и съставни текстови задачи; развиване на логическото и абстрактното мислене; повишаване на мотивацията на учениците за участие в образователния процес; усъвършенстване на индивидуалните способности на всеки участник в групата.

Представителна изява - "Математиката лесна и интересна - вълшебствата на математиката"


Вълшебства с числата – ръководител Людмила Червенкова

Цели:

Чрез задълбочаване и разширяване на математическите компетентности , да се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на учебния предмет математика.


Математиката лесна и интересна - ръководител Катерина Щранкова

Цели:

Да се осмисли свободното време на учениците чрез включването им в извънкласни форми на работа.
Да се попълнят знанията на учениците за числата до 1000; аритметичните действия събиране и изваждане с тях; умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено число.
Да се попълнят знанията на учениците за геометричните фигури –чертане на окръжност, измерване на ъгли, лице на правоъгълник; за римските цифри, както и знанията за решаване на текстови задачи.

Представителна изява - "Математиката лесна и интересна - вълшебствата на математиката"

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница