fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Проект "Успех" - 2014/2015 учебна година

Ръководител Форма Тематично направление Област на ИИД
1. Емилия Москова клуб Природолюбител Природоматематически науки
2. Людмила червенкова клуб Млад природолюбител Природоматематически науки
3. Елена Витанова клуб Аз и природата Природоматематически науки
4. Красимира Стоева клуб Рисувам света около мен Хуманитарни науки
5. Катерина Щранкова клуб Азбуката на здравето Здравно образование
6. Мария Василева клуб Първи стъпки към доброто здраве Здравно образование
7. Николина Павлова клуб Всичко за вашето здраве Здравно образование
8. Славна Жостова клуб Аз избирам здравето Здравно образование
9. Лиляна Полимерова клуб Първа помощ в училище Здравоно образование
10. Диана Узунова секция Заедно сред природата Здравословен начин на живот
11. Недялка Йондева секция Обичам природата Здравословен начин на живот
12. Мария Канатова секция Млад турист Здравословен начин на живот
13. Киприана Траханова клуб Опознавам природата Здравословен начин на живот
14. Цвета Костадинова клуб Театрално студио Комуникативни умения на роден език
15. Мария Керина клуб Искам още да знам Комуникативни умения на роден език
16. Димка Мурджева клуб Светът около мен Комуникативни умения на роден език
17. Лилия Ламбова клуб Минало и традиции Умения за самостоятелно учене и събиране на информация
18. Лозанка Грозданова клуб Миналото - митове и легенди Уминия за самостоятелно учене и събиране на информация
19. Величка Русева клуб Как да се държа и обличам в обществото Граждански компетентности
20. Мария Пиргова секция Мажоретки Културни компетентности
21. Димитрия Джамбазова клуб Сръчни ръце Културни компетентности
22. Красимира Пейчева клуб Дизайн и реклама Дигитални компетентности

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница