fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

История

1913 г.

Създава се Народно първоначално училище в гр. Неврокоп, със заповед № 978 от 23.09.1913 г. на Министерството на Народното просвещение, поместена в Държавен вестник на 23.09.1914 г. Училището носи името „Отец Паисий“. Помещава се в сграда, построена през 1908 г. за нуждите на турската жандармерия.


1916-1931 г.

Сградата се ползва за военна болница. След Първата световна война с нареждане на Министерството на просветата е дадена на турското училище. През 1922 год. училищната сграда приютява Педагогическото училище в града, което подготвя начални учители. През този период, учениците и учителите от училище „Отец Паисий“ ползват Хуклевата къща (намирала се е в двора на ДДЮ „Иван Кюлев“ и на портата ù имало табела „Училище „Отец Паисий“- по спомени на г-жа Панчева, бивша учителка във II-ро ОУ) и Потерашевата къща (намирала се е до реката, зад старата градска баня).


1931-1932 г.

Началното училище отново заема първоначално дадената му сграда, в която остава до построяване на новото училище (т.е. до 1976 г.). Главен учител е Кирил Караманов от с. Просечен.


28.02.1934 г.

Учителският съвет взема решение училище „Отец Паисий“ да се наименова „Братя Миладинови“. Решението е записано в Протокол № 3 от 28.02.1934 г. (Летописна книга на Народно начално училище „Братя Миладинови“)


1913-1965 г.

Малко са запазените материали и документи за историята на училището за този период. Исторически справки на фондообразователя – Начално училище „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев за периодите 1908 – 09.09.1944 г. и 1944г. – 1965г. се съхраняват в Държавен архив гр. Благоевград.
В двете исторически справки са отразени основни данни за училището. За начало се посочва 1913 г. Дадени са имената на учителите, работили през годините от 1913 до 1965 г. Посочени са главните учители, изпълнявали длсъжнотта директор и директорите. Много накратко се посочва дейността в училището – работата на учители и ученици, постигнати успехи.


1973-1976 г.

Изгражда се новата сграда. Първа копка прави министърът на МНП – Ненчо Стаменов. 1976-1977 г. Първа учебна година на III-то ОУ „Братя Миладинови“ в новата сграда. Тържественото откриване с богата програма е на 31 май 1977 г. от министър Ненчо Стаменов.


Директори на Трето основно училище

1976-1986г. Ангел Димитров Вълчев

1986-1988г. Ангел Георгиев Башов

1988-1994г. Никола Георгиев Кутинов

1994-2006 г. Светлозар Димитров Жостов

от 06.2006 г. Мариана Георгиева Халачева

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница