fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Мисия и визия

 

 ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

В следващия четиригодишен период Трето основно училище „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

• начален – 1. – 4. клас;

• прогимназиален – 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

Образователният процес се осъществява в модерната учебна и спортна база на училището, която непрекъснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от висококвалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. Избраните училищни учебни планове съответстват на потребностите и желанията на съвременното общество, а избираемите и факултативните учебни часове ще спомогнат за обогатяване и усъвършенстване на придобитите знания и умения у децата.

Прилагаме различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна, самостоятелна и комбинирана, с цел да дадем достъп до образование на всички желаещи, както и да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

Стремим се да отговорим на изискванията на съвременното общество като обръщаме много сериозно внимание на общообразователната подготовка и на използването на съвременните техники и технологии в образователния процес.

С въведената целодневна организация на УВП постигаме много добри резултати по отношение повишаване на общообразователната подготовка и развиване на творческите заложби у учениците. Тя дава подкрепа и е гаранция за успех за децата със СОП и е добър инструмент за превенция на ранно отпадане от училище. Разполагаме с необходимия ресурс от висококвалифицирани специалисти и осигуряваме приобщаващо и подкрепящо образование за всички деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

В работата си с деца и родители се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и училищният Съвет на децата.

В следващия четиригодишен период нашите усилия ще бъдат мобилизирани в посока работа по проекти, тъй като това дава много възможности за обогатяване и подобряване на учебната среда, за пълноценно и полезно организиране свободното време на децата, за придобиване на нови социални умения и опит, необходими в съвременното общество.

Ще продължаваме да обогатяваме и развиваме нашите училищни традиции и ритуали, както и да утвърждаваме нови. Въведената преди четири години ежедневна униформа отличава нашите ученици от учениците в другите учебни заведения, придава им своеобразен и уникален вид, дава равен старт на всички деца, прави ги по – отговорни и дисциплинирани.

Освен осигуряването на високо качество на образователния процес, наша основна грижа е и опазване живота и здравето на възпитаниците ни. Това постигаме чрез целодневната медицинска грижа, изграждането на навици за здравословно хранене и здравословен начин на живот, чрез дейностите за формиране на екологична култура. С допълнителните часове по спортни дейности предлагаме на децата възможности за развиване на физическите им качества.

Ще продължим да обогатяваме книжния фонд на нашата библиотека, за да стимулира читателския интерес у децата.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница