fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Символи и традиции

Знаме на Трето основно училище "Братя Миладинови"


Дар от випуск 2010/2011 по повод 200 години от рождението на Димитър Миладинов и 180 години от рождението на Константин Миладинов.

   

 

Химн на училището

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player


Текст и музика: Илия Крантев

Братя Миладинови - момци от Струга,
бяха две ярко сияйни звезди;
в мрака на робството с перо и книга
водиха битка за слънчеви дни.

В школото българско те замениха
чуждия с български звучен език;
нови духовни простори откриха
в песните звънки на свойте деди.

Слава учители! - гордост на Струга,
жертви на гръцкосултанския гнет,
вашето дело в народа събуди
устрем за светъл свободен живот.

Виж повече

 

Традиции


От 1983/84 г. се провежда състезание „Лъвски скок“ – 19.02. 1984 г.

Март 1984 г. За първи път се изпълнява химна на училището по текст и музика на Илия Крантев.

За изявите на възпитаниците на III ОУ „Братя Миладинови“ в периода 1977 – 2016 г. разказват летописните книги, албумите със снимки от извънкласните мероприятия, спортните награди и купи, грамотите, спечелени от математически състезания, изложби, фестивали, многобройните филми от празници и тържества.

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница