1. Опазване живота и здравето на учениците при нормални условия на учене и при извънредни обстоятелства - пандемии, терористични заплахи, природни бетствия;

2. Осигуряване на безопасни условия на труд и обучение;

3. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през 21 век;

4. Възпитаване на ценностно поведение, ориентирано към съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура; към приобщаване към европейските и общокуптурниценности; за толерантно общуване и мултикултурен диалог;

5. Прилагане на компетентностния подход при провеждането на образователния процес;

6. Въвеждане и използване на иновации, SТЕМ технологии в образователната среда, на иновативни и интерактивни методи в образователния процес и прилагането им и в дигитална среда;

7. Дигитализация на образователния процес, чрез което ще се оптимизира процесът на обучение, ще се повиши неговата ефективност, ще се въведат иновации, базирани на ИКТ;

8. Развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативно мислене;

9. Приобщаване и интегриране на учениците, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители; ученици от уязвими групи за постигане целите на училището;

10. Превенция и намаляване на агресията и тормоза, недопускане на дискриминация и създаване на подкрепяща и сигурна образователна среда;

11. Повишаване на квалификацията на учителите за прилагане на новите технологии за облачни ИКТ услуги и за иновативни дигитални методи за преподаване;

12. Ефективно сътрудничество между основните партньори в училищната общност - ученици, учители и родители; качествено взаимодействие с Обществения съвет и утвърждаването му като орган, подпомагащ образователния процес в училището;

13. Постоянно търсене на възможности за модернизиране на образователната инфраструктура за постигане на устойчиво развитие.