Четвъртък, 01.06.2023

1. Поддържане на високо равнище на общообразователната подготовка;

2. Използване на иновативни и интерактивни методи в образователния процес;

3. Развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране на творческата активност и креативното мислене;

4. Опазване живота и здравето на учениците;

5. Осигуряване на безопасни условия на труд и обучение;

6. Интегриране на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа и/или хронични заболявания, учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището;

7. Намаляване броя на неизвинените отсъствия, проявите на агресия и нетолерантно отношение към по-слабите и различните;

8. Ефективно и толерантно педагогическо общуване;

9. Сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители;

10. Качествено взаимодействие с Обществения съвет и УН и утвърждаването им като органи, подпомагащи образователния процес в училището.