fon.jpg

Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Важно!

Квалификационна дейност

През учебната 2018/2019 г. квалификационната дейност в Трето основно училище "Братя Миладинови" ще се осъщестява от 4 методически обединения /МО/:

МО на учители начален етап;

МО на учители химанитарни науки, чужди езици и изкуства;

МО на учители природни науки;

МО на учители на група за целодневна организация на учебния ден.


Цели: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

  • да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
  • да дава възможност за удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и за тяхното професионално развитие;
  • да се създадат условия за успешно прилагане на иновативния метод "Мисловни карти" в образователния процес в училището.

План за квалификационната дейност

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички