Четвъртък, 01.06.2023

Комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател: Николай Кривокапов
Членове: Мария Балтаджиева , Мария Василева


Комисия за повишаване грамотността и развиване творческите заложби на учениците

Председател: Мария Керина
Членове: Катерина Щранкова, Емилия Москова, Мария Канатова, Мария Партенова, Емилия Ценкина, Диана Узунова, Мариана Гебрелиева, Димитрия Джамбазова


Комисия за гражданско и интеркултурно образование

Председател: Цвета Костадинова
Членове: Красимира Стоева, Николай Кривокапов, Ваня Тупарова, Живко Медарев, Магдалена Факова, Любка Гулева, Василка Иванова, Мария Икономова


Комисия по формиране на екологична култура и здравно образование

Председател: Людмила Червенкова
Членове: Любка Цирова, Мария Партенова, Славка Жостова, Красимира Пейчева, Любка Гулева, Магдалена Факова, Мария Икономова


Комисия по спорт и туризъм

Председател: Мария Балтаджиева
Членове: Антоанета Духова, Красимира Стоева, Мария Канатова, Нели Лапчева - протоколчик, Васил Каракиев, Димитрия Занева, Недялка Йондева, Костадин Джамбазов


Комисия за връзки с обществеността

Председател: Емилия Ценкина
Членове: Людмила Червенкова - протоколчик, Мария Василева, Красимира Стоева, Мария Джалова


Училищен координационен съвет

Председател:  Гергана Граматова - училищен психолог
Членове: Васил Каракиев, Мариана Гебрелиева, Василка Иванова, Костадин Джамбазов, Таня Георгиева  - родител, Ангелина Софкова - ученик


Плановете на комисиите може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ