Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Комисии

Комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател: Юлия Икономова
Членове: Мария Балтаджиева , Мария Василева


Комисия за повишаване грамотността и развиване творческите заложби на учениците

Председател: Катерина Щранкова
Членове: Мариана Гебрелиева, Мария Василева, Мария Керина, Диана Узунова, Нели Лапчева, Николина Павлова, Юлия Икономова, Цвета Костадинова


Комисия по ритуалите

Председател: Лозана Грозданова
Членове: Лилия Ламбова, Райме Караилиева, Александър Халачев,  Гергана Канатова, Димитрия Джамбазова, Живко Медарев, Юлия Икономова


Комисия по формиране на екологична култура у учениците

Председател: Людмила Червенкова
Членове: Елена Витанова, Недялка Йондева, Лозанка Грозданова, Славка Жостова, Красимира Пейчева, Димитрия Джамбазова, Димитрия Перкова


Комисия по спорт и туризъм

Председател: Мария Балтаджиева
Членове: Антоанета Духова, Мария Калайджиева, Мария Канатова, Красимира Стоева, Нели Лапчева - протоколчик, Васил Каракиев, Райме Караилиева


Комисия за връзки с обществеността

Председател: Александър Халачев
Членове: Мария Керина - протоколчик, Димитрия Кафкова


Комисия за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

Председател: Валентин Атанасов
Членове: Недялка Йондева, Васил Каракиев, Юлия Икономова, Живко Медарев, Ваня Тупарова, Антоанета Духова


Плановете на комисиите може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички