Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Обучение от разстояние

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Комисии

Комисия по безопасност на движението по пътищата

Председател: Юлия Икономова
Членове: Мария Балтаджиева , Мария Василева


Комисия за повишаване грамотността и развиване творческите заложби на учениците

Председател: Катерина Щранкова
Членове: Мария Керина, Емилия Москова, Мария Канатова, Димитрия Джамбазова, Мариана Гебрелиева


Комисия по ритуалите

Председател: Цвета Костадинова
Членове: Лилия Ламбова, Красимира Стоева, Магдалена Факова, Живко Медарев, Юлия Икономова, Ваня Тупарова


Комисия по формиране на екологична култура и здравно образование

Председател: Людмила Червенкова
Членове: Недялка Йондева, Лозанка Грозданова, Славка Жостова, Красимира Пейчева


Комисия по спорт и туризъм

Председател: Мария Балтаджиева
Членове: Антоанета Духова, Мария Калайджиева, Красимира Стоева, Нели Лапчева - протоколчик, Васил Каракиев, Костадин Джамбазов


Комисия за връзки с обществеността

Председател: Емилия Ценкина
Членове: Мария Керина - протоколчик, Мария Василева


Училищен координационен съвет

Председател:  Костадин Джамбазов
Членове: Цвета Костадинова, Ваня Тупарова, Живко Медарев, Васил Каракиев, Юлия Икономова, Христина Шушутева, Надя Панова  - родител, Гергана Граматова - родител


Плановете на комисиите може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ