fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Методически обединения

Учители начален етап

Председател: Людмила Червенкова
Членове: Гергана Канатова , Мария Пиргова, Диана Узунова, Николина Павлова, Мария Керина, Емилия Москова, Мария Канатова, Катерина Щранкова

План на методичекото обединение


Учители хуманитарни науки, чужди езици и изкуства

Председател: Антоанета Духова
Членове: Цвета Костадинова, Александър Халачев, Лилия Ламбова, Ваня Тупарова, Райме Караилиева, Мария Балтаджиева, Живко Медарев

План на методическото обединение


Учители природо-математически науки

Председател: Красимира Пейчева
Членове: Христина Шушутева, Елена Витанова, Ирина Карамитева

План на методическото обединение


Учители на група за ЦОУД

Председател: Нели Лапчева
Членове: Димитрия Джамбазова, Мария Калайджиева, Недялка Йондева, Славка Жостова, Мария Василева, Марияна Рускова, Веселина Топалова, Васил Каракиев, Лозанка Грозданова, Юлия Икономова

План на методическото обединение

 

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница