Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Методически обединения

Учители начален етап

Председател: Диана Узунова
Членове: Гергана Канатова , Мария Пиргова, Людмила Червенкова, Николина Павлова, Мария Керина, Емилия Москова, Мария Канатова, Катерина Щранкова


Учители хуманитарни науки, чужди езици и изкуства

Председател: Райме Караилиева
Членове: Цвета Костадинова, Александър Халачев, Ваня Тупарова, Антоанета Духова, Лилия Ламбова, Мария Балтаджиева, Живко Медарев


Учители природо-математически науки

Председател: Христина Шушутева
Членове: Красимира Пейчева, Елена Витанова, Ана Матерова


Учители на група за ЦОУД

Председател: Славка Жостова
Членове: Нели Лапчева, Мария Василева, Димитрия Джамбазова, Васил Каракиев, Любка Гулева, Мария Калайджиева, Недялка Йондева, Димитрия Перкова, Димитрия Кафкова, Лозанка Грозданова, Юлия Икономова


Плановете на на методическите обединения може да видите в Годишен план за дейността на Трето основно училище "Братя Миладинови"

 

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички