fon.jpg

Трето основно училище „Братя Миладинови” е училище с установени традиции в постигането на много добри резултати в образователния процес.

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образо-вателен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и  на всички нормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на солидни знания при изучаване  на информационните технологии  и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

Повече

 В следващия четири-годишен период ІІІ ОУ „Братя Миладинови” ще запази своя облик и ще продължи да се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
• начален – 1. – 4. клас;
• прогимназиален – 5. – 7. клас,
Образователният процес се осъще-ствява в модерната учебна и спортна база на училището, която непре-къснато се подобрява и предлага на нашите възпитаници добри възможности за развитие и изяви. Качеството на образованието е и ще бъде гарантирано от високо-квалифицирани преподаватели със съвременно мислене и мотивирани да приложат стандартите на новия ЗПУО. 
Повече

Кулинарна книга

recepti

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Педагогически колектив

Ръководство:

Мариана Георгиева Халачева - директор

Димка Петрова Мурджева - заместник-директор


Училищен психолог:

Валентин Атанасов - портфолио


Учители - начален етап:

Мария Пиргова - главен учител - портфолио

Мария Керина - старши учител - портфолио

Емилия Москова - старши учител - портфолио

Людмила Червенкова - старши учител - портфолио

Мария Канатова - старши учител - портфолио

Катерина Щранкова - старши учител - портфолио

Гергана Канатова - старши учител - портфолио

Диана Узунова - старши учител - портфолио

Николина Павлова - старши учител - портфолио

Мария Калайджиева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Недялка Йондева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Славка Жостова - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Нели Лапчева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Димитрия Джамбазова - учител на група ЦОУД - портфолио

Мария Василева - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Магдалена Факова -учител на група ЦОУД - титуляр - портфолио

Веселина Топалова - учител на група ЦОУД - заместник

Марияна Русковаучител на група ЦОУД - портфолио

Васил Каракиевучител на група ЦОУД


Учители - прогимназиален етап:

Цвета Костадинова - старши учител по български език и литература - портфолио

Александър Халачев - учител по български език и литература - портфолио

Ваня Тупарова - старши учител по английски език - портфолио

Антоанета Духова - старши учител по английски език - портфолио

Христина Шушутева - старши учител по математика и информационни технологии - портфолио

Ирина Карамитева - учител по математика

Лилия Ламбова - старши учител по история и цивилизация и по география и икономика - портфолио

Елена Витанова - старши учител по биология и здравно образование и по химия и опазване на околната среда - портфолио

Мария Балтаджиева - старши учител по физическо възпитание и спорт - портфолио

Красимира Пейчева - учител по информационни технологии и по физика и астрономия - портфолио

Красимира Стоева - учител по изобразително изкуство - титуляр - портфолио

Райме Караилиева - учител по изобразително изкуство - заместник

Живко Медарев - учител по музика - портфолио

Лозанка Грозданова - учител на група ЦОУД - портфолио

Юлия Икономова - старши учител на група ЦОУД - портфолио

Седмично разписаниеЛитературата е море...

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница