Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Седмично меню

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Подробнее...

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността на училището .

Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

С цел изграждане облика на училището УН може да предлага на ПС за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО -Благоевград.

Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на УН.

Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

Отчет за паричните потоци за 2017 г.

Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност за 2017 г.

Седмично разписаниеПирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Здраве за всички