2022/2023 учебна година

Ръководител: Красимира Стоева - учител по изобразително изкуство

Място на провеждане: Трето ОУ „Братя Миладинови”, кабинет "Изобразително изкуство" (ІІІ етаж)

Ден и час: всеки понеделник от 16:00 до 17:30 часа

Състав: ученици от V  и VІ клас

Цели:

Запознаване и прилагане с видовете изобразителни средства, видове изобразителни стилове и техники;
Развиване на визуалното развитие чрез системни упражнения;
Експериментиране с материали и техники;
Опознаване на същността на изобразителното изкуство не само като учебен предмет;
Създаване на навици и умения към изкуството, което ги заобикаля, като се придобие естетическо усещане;
Усвояване на графични и живописни техники;
Умения за сполучливи композиционни решения;
Умения за сполучливи цветови решения.

Основни задачи:

Мотивиране на учениците за нуждата от контакт с натурата, за да опознаят по-добре пространството,формата и себе си.
Активизиране на учениците за сътворяване на художествени творби като средство за проглеждане на света от друг по-красив, въображаем, романтичен и цветен поглед.
Изграждане на обективно отношение за не оценка на придобитите умения, а разглеждането им като средство за изразяване на собствената личност по начин по който само те могат, единствен и неповторим.

 

ФУЧ МЛАД ХУДОЖНИК

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Повече

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

Повече