Модул: "Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот"


2022/2023 учебна година

Дейности:


2021/2022 учебна година

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Обща цел

Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Конкретни (специфични) цели

  • активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;
  • подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност;
  • активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на паралелката;
  • активно участие на родителите в организирането и провеждането на общо мероприятие на паралелките.

Екип за изпълнение на проекта:

  • Людмила Червенкова, класен ръководител на IIа клас през учебната 2021/2022 г.;
  • Недялка Йондева, класен ръководител на IIб клас през учебната 2021/2022 г.;
  • Мария Канатова, класен ръководител на IVа клас през учебната 2021/2022 г.;
  • Катерина Щранкова, класен ръководител на IVб клас през учебната 2021/2022 г.;
  • Цвета Костадинова, класен ръководител на VIа клас през учебната 2021/2022 г.;
  • Ваня Тупарова, класен ръководител на VIб клас през учебната 2021/2022 г.

Дейности: