2020/2021 учебна година

Преподавател Клас Учебен предмет Изяви Брой ученици
1. Мария Керина ІІа Български език  Представителна изява 5
2. Недялка Йондева  Іб  Математика  Представителна изява  6
3. Антоанета Духова б Английски език Представителна изява 7
4. Людмила Червенкова Іа Български език Представителна изява 5
5. Костадин Джамбазов V Математика Представителна изява 7
6. Костадин Джамбазов Математика Представителна изява 7
7. Мария Канатова ІІІа Математика Представителна изява 5
8. Ваня Тупарова V Английски език Представителна изява 5
9. Цвета Костадинова VІІ Български език и литература Представителна изява  5
10. Катерина Щранкова ІІІБ Български език и литература Представителна изява 5
11. Катерина Щранкова ІІІБ Математика Представителна изява 5

2019/2020 учебна година

Преподавател Клас Учебен предмет Брой ученици
1. Мария Керина Іа Математика 7
2. Мария Канатова ІІа Математика 5
3. Катерина Щранкова ІІб Математика 5
4. Диана Узунова ІVа Математика 5
5. Людмила Червенкова ІVв Математика 6
6. Ваня Тупарова VІа,б Английски език 6
7. Цвета Костадинова VІІа Български език и литература 6
8. Костадин Джамбазов VІІа Математика 6
9. Елена Витанова VІІб Химия и опазване на околната среда 5

 

Основната дейност по проекта е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.